«گزیده اخبار»

افزایش سرمایه صندوق استان مرکزی

در جلسه هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان مرکزی افزایش سرمایه صندوق مورد تایید قرار گرفت و سرمایه این صندوق افزایش یافت. به گزارش روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی، به استناد تفویض اختیار حاصل از صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده در تاریخ ۲۶ شهریورماه ۱۳۹۱ و صورت جلسه هیات مدیره در تاریخ ۹ اسفندماه ۱۳۹۲ سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان مرکزی از میزان ۱۳۵ میلیارد و ۳۹۶میلیون و ۵۰ هزار ریال افزایش پیدا کرد. سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان مرکزی از میزان ۱۳۵ میلیارد و ۳۹۶میلیون و ۵۰ هزار ریال به ۱۵۷میلیارد و ۵۴۹ میلیون و ۲۳۵هزار ریال افزایش یافت.

بیشتر بدانید
۱۶ فروردین ۱۳۹۳

مجمع عمومی فوق العاده شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان شمالی با هدف تصمیم گیری در خصوص بررسی و تصویب صورت‌های مالی، بودجه سال آینده و افزایش سرمایه این صندوق روز ۱۷ اسفندماه در سالن اجتماعات جهادکشاورزی استان خراسان شمالی با حضور حداکثری سهام داران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی، مجمع عمومی فوق العاده شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان شمالی روز شنبه ۱۷ اسفندماه امسال با حضور داریوش اعرابی؛ مدیر امور نمایندگان و مجامع شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، نماینده شرکت مادر تخصصی و رئیس هیت مدیره شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان شمالی ، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه کشاورزی استان خراسان شمالی و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی برپا شد.

شایان ذکر است؛ در این مجمع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی و حسابرسی شرکت در خصوص عملکرد شرکت، بررسی و تصویب صورت‌های مالی (تراز نامه و حساب سود و زیان) برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ به تصویب مجمع عمومی رسید.

همچنین در مورد سود انباشته، اندوخته قانونی، میزان سود قابل تقسیم میان سهامداران، مبلغ افزایش سرمایه، پاداش اعضای هیئت مدیره، حق الزحمه بازرس، پاداش مدیرعامل و کارکنان، نقل و انتقال سهام و آئین نامه نظارت بر تسهیلات نیز تصمیمات لازم اخذ شد. انتخاب بازرس و حسابرس نیز یکی دیگر از دستورات جلسه بود که انجام شد. 

بیشتر بدانید
۲۶ اسفند ۱۳۹۲

 مجمع عمومی فوق العاده شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان پیشوا با هدف تصمیم گیری در خصوص بررسی و تصویب صورت‌های مالی، بودجه سال آینده و افزایش سرمایه این صندوق روز ۲۱ اسفندماه در سالن اجتماعات اداره جهادکشاورزی پیشوا با حضور ۷۰ درصدی سهام داران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی، مجمع عمومی فوق العاده شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان پیشوا روز سه شنبه ۲۱ اسفندماه امسال با حضور علیرضا رئیسی؛ نماینده مدیر امور نمایندگان و مجامع شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، نماینده شرکت مادر تخصصی و رئیس هیئت مدیره شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان پیشوا، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه کشاورزی شهرستان پیشوا و مدیر جهادکشاورزی شهرستان پیشوا برپا شد.

شایان ذکر است؛ در این مجمع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی و حسابرسی شرکت در خصوص عملکرد شرکت، بررسی و تصویب صورت‌های مالی (تراز نامه و حساب سود و زیان) و نقل و انتقال سهام و افزایش سرمایه در دستور کار قرار داشت که انجام شد.

همچنین افزایش سرمایه از مبلغ ۹ میلیارد و ۸۰۷ میلیون و ۸۴۰ هزار ریال به مبلغ ۴ میلیارد ریال تصویب شد.

بیشتر بدانید
۲۶ اسفند ۱۳۹۲

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده سالانه صندوق استان بوشهر ۱۹ اسفندماه با حضور اکثریت سهام داران تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی، مجمع عمومی فوق العاده شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان بوشهرروز شنبه ۱۷ اسفندماه امسال با حضور داریوش اعرابی؛ مدیر امور نمایندگان و مجامع شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، نماینده شرکت مادر تخصصی و رئیس هیت مدیره شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان بوشهر، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه کشاورزی استان بوشهر و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر برپا شد.

مجمع عمومی فوق العاده شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان بوشهر با هدف تصمیم گیری در خصوص درباره ساختمان انتخابات اعضای هیئت مدیره و اعطای مجوز برای آئین نامه معاملات روز دوشنبه ۱۹ اسفندماه در سالن اجتماعات جهادکشاورزی استان بوشهربا حضور حداکثری سهام داران برگزار شد

بیشتر بدانید
۲۶ اسفند ۱۳۹۲

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده سالانه صندوق زنان دشتستان ۱۹ اسفندماه با حضور اکثریت سهام داران تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی، مجمع عمومی فوق العاده شرکت صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان دشتستان روز شنبه ۱۷ اسفندماه امسال با حضور داریوش اعرابی؛ مدیر امور نمایندگان و مجامع شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، نماینده شرکت مادر تخصصی و رئیس هیت مدیره شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی زنان دشتستان، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه  فعالیت های کشاورزی زنان دشتستان و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر برپا شد.

مجمع عمومی فوق العاده شرکت صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان دشتستان با هدف تصمیم گیری در خصوص انتخابات اعضای هیئت مدیره و افزایش سرمایه روز دوشنبه ۱۹ اسفندماه در سالن اجتماعات جهادکشاورزی استان بوشهر با حضور حداکثری سهام داران برگزار شد

بیشتر بدانید
۲۶ اسفند ۱۳۹۲

در جلسه هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان پاکدشت افزایش سرمایه صندوق مورد تایید قرار گرفت و سرمایه این صندوق افزایش یافت.

به گزارش روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی، به استناد تفویض اختیار حاصل از صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده در تاریخ ۸خردادماه امسال و صورت جلسه هیات مدیره سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستانپاکدشتاز میزان ۲۰ میلیارد و  90میلیون و ۱۳۰ هزار ریال افزایش پیدا کرد.

سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان پاکدشتاز میزان ۲۰ میلیارد و  90میلیون و ۱۳۰ هزار ریال به  25میلیارد و  108میلیون و ۶۸۰هزار ریال افزایش یافت.

بیشتر بدانید
۱۴ اسفند ۱۳۹۲

نماینده جدید شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان زنجان انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ طی حکمی از سوی سید عبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، عنایت الله معصومی، نماینده شرکت مادر تخصصی در صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان زنجان، منصوبشد.

بیشتر بدانید
۷ اسفند ۱۳۹۲

در جلسه هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان همدان افزایش سرمایه صندوق مورد تایید قرار گرفت و سرمایه این صندوق افزایش یافت.

به گزارش روابط ‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی، به استناد تفویض اختیار حاصل از صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده در تاریخ ۲۶ دی ماه امسال و صورت جلسه هیات مدیره  در تاریخ ۲۴ آذرماه امسال سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان همدان از میزان ۱۳۸میلیارد و  891میلیون و ۲۴۰ هزار ریال افزایش پیدا کرد.

سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان همدان از میزان ۱۳۸میلیارد و  891میلیون و ۲۴۰ هزار ریال به  149میلیارد و  355 میلیون و ۷۱۰ هزار ریال افزایش یافت.

بیشتر بدانید
۳ اسفند ۱۳۹۲

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سالانه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان دزفول، روز دوشنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۲ در سالن سازمان جهاد کشاورزی شهرستان دزفول با حضور اکثر سهام داران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی، داریوش اعرابی، مدیر امور نمایندگان و مجامع شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی درباره این جلسه گفت: این مجمع به منظور ارائه گزارش هیئت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی صندوق به صاحبان سهام، بررسی صورت های مالی و ترازنامه منتهی به ۳۱/۶/۹۲ صندوق برگزار شد که این گزارش ها به تصویب مجمع عمومی رسید.

وی افزود: همچنین در مورد سود انباشته، اندوخته قانونی، میزان سود قابل تقسیم میان سهامداران، مبلغ افزایش سرمایه، پاداش اعضای هیئت مدیره، حق الزحمه بازرس، پاداش مدیرعامل و کارکنان نیز تصمیمات لازم اخذ شد.

مدیر امور نمایندگان و مجامع شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی تصریح کرد: انتخاب بازرس و حسابرس نیز یکی دیگر از دستورات جلسه بود که انجام شد.

بیشتر بدانید
۳ اسفند ۱۳۹۲

تعداد ۸  صندوق جدید التاسیس دیگر به شبکه اتوماسیون اداری تحت وب شرکت مادر تخصصی متصل شدند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی، علی قاسمی، مدیر برنامه ریزی و تجهیز منابع شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی گفت: تعداد ۸  صندوق جدیدالتاسیس دیگر از ۸۳ صندوق ایجاد شده توسط شرکت مادر به شبکه اتوماسیون اداری تحت وب شرکت مادر تخصصی متصل شدند.

وی افزود: از هم اکنون برای ارسال مکاتبات از طریق اتوماسیون اداری با صندوق های نی ریز، صندوق اسلامشهر، شاهرود، فردوس، سرایان، خوسف، سربیشه و شهرری می توان از شبکه اتوماسیون اداری تحت وب شرکت مادر تخصصی بهره مند شوید. 

بیشتر بدانید
۲۸ بهمن ۱۳۹۲

در جلسه هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی بندرعباس افزایش سرمایه صندوق مورد تایید قرار گرفت و سرمایه این صندوق افزایش یافت.

به گزارش روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی، به استناد تفویض اختیار حاصل از صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده در تاریخ ۱۲ آذرماه ۹۱ و صورت جلسه هیات مدیره  در تاریخ ۱۲ آذرماه۹۲ سرمایه صندوق حمایت از توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی بندرعباس از میزان ۲میلیارد و  213 میلیون و ۳۹۰ هزار ریال افزایش پیدا کرد.

سرمایه صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی بندرعباس از میزان ۲میلیارد و  213 میلیون و ۳۹۰ هزار ریال به  2میلیارد و  656میلیون و ۴۱۰هزار ریال افزایش یافت.

بیشتر بدانید
۲۸ بهمن ۱۳۹۲

در جلسه هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان ایوانکی افزایش سرمایه صندوق مورد تایید قرار گرفت و سرمایه این صندوق افزایش یافت.

به گزارش روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی، به استناد تفویض اختیار حاصل از صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده در تاریخ اول خردادماه امسال و صورت جلسه هیات مدیره  در تاریخ ۲۳ آذرماه۹۲ سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان ایوانکی از میزان ۱۲میلیارد و  732 میلیون و ۷۱۰ هزار ریال افزایش پیدا کرد.

سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان ایوانکی از میزان ۱۲میلیارد و  732 میلیون و ۷۱۰ هزار ریال به  16میلیارد و  828میلیون و ۶۱۰هزار ریال افزایش یافت.

بیشتر بدانید
۲۸ بهمن ۱۳۹۲