«گزیده اخبار»

نماینده جدید شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان مازندران انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ طی حکمی از سوی سید عبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، دلاور حیدرپور، نماینده شرکت مادر تخصصی در صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان مازندران، منصوب شد

بیشتر بدانید
۲۵ فروردین ۱۳۹۳

رئیس هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان لرستان، مهندس فرهادیان را به عنوان مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان لرستان منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی؛ به گفته حسین پیرحیاتی، نماینده شرکت مادر تخصصی در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان لرستان ، در جلسه هیات مدیره، کریم فرهادیان به عنوان مدیرعامل صندوق به مدت دو سال انتخاب شد.

بیشتر بدانید
۲۵ فروردین ۱۳۹۳

در جلسه هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان یزد افزایش سرمایه صندوق مورد تایید قرار گرفت و سرمایه این صندوق افزایش یافت.

به گزارش روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی، به استناد تفویض اختیار حاصل از صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده در تاریخ۱۲ مرداد ماه سال ۱۳۹۳ و صورت جلسه هیات مدیره، سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان یزد از میزان ۴۴۹ میلیارد و ۶۲۵ میلیون و ۵۹۰ هزار ریال افزایش پیدا کرد.

سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان یزد از میزان ۴۴۹ میلیارد و ۶۲۵ میلیون و ۵۹۰ هزار ریال به میزان ۴۵۶ میلیارد و ۲۷۱ میلیون و ۵۲۰ هزار ریال  افزایش یافت.

بیشتر بدانید
۲۳ فروردین ۱۳۹۳

اعضای هسته تخصصی اقتصاد مقاومتی شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی انتخاب شدند.

به گزارش روابط عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ طی حکمی از سوی سید عبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی،ابوالقاسم شمس؛ عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی به عنوان مسئول هسته تخصصی اقتصاد مقاومتی شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی؛ علی قاسمی، مدیر برنامه ریزی و تجهیز منابع، شهریار رستمی، مدیر توسعه سرمایه گذاری و تسهیلات، دکتر حاجی احمدی، مشاور شرکت مادر به عنوان اعضای هسته تخصصی اقتصاد مقاومتی شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی منصوب شدند. 

بیشتر بدانید
۱۶ فروردین ۱۳۹۳

نماینده جدید شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان طبس انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ طی حکمی از سوی سید عبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، محمود اسدی، نماینده شرکت مادر تخصصی در صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان طبس ، منصوب شد.

بیشتر بدانید
۱۶ فروردین ۱۳۹۳

در جلسه هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان اصفهان افزایش سرمایه صندوق مورد تایید قرار گرفت و سرمایه این صندوق افزایش یافت.

به گزارش روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی، به استناد تفویض اختیار حاصل از صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده در تاریخ ۲۲اسفندماه ۱۳۹۱ و صورت جلسه هیات مدیره  در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۲ سرمایه صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان اصفهان از میزان ۱۸ میلیارد و  437میلیون و ۱۵۰ هزار ریال افزایش پیدا کرد.

سرمایه صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان اصفهان از میزان ۱۸ میلیارد و  437میلیون و ۱۵۰ هزار ریال به  23میلیارد و  966میلیون و ۵۶۰هزار ریال افزایش یافت.

 

بیشتر بدانید
۱۶ فروردین ۱۳۹۳

در جلسه هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان میامی افزایش سرمایه صندوق مورد تایید قرار گرفت و سرمایه این صندوق افزایش یافت.

به گزارش روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی، به استناد تفویض اختیار حاصل از صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده در تاریخ ۹خردادماه ۱۳۹۲  و صورت جلسه هیات مدیره  در تاریخ اول اسفندماه ۱۳۹۲ سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان میامی از میزان ۱۱ میلیارد و  767میلیون و ۲۷۰ هزار ریال افزایش پیدا کرد.

سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان میامی از میزان ۱۱ میلیارد و  767میلیون و ۲۷۰ هزار ریال به  22میلیارد و  387میلیون و ۳۵۰هزار ریال افزایش یافت.

بیشتر بدانید
۱۶ فروردین ۱۳۹۳

افزایش سرمایه صندوق شهرستان مهدی شهر

در جلسه هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان مهدیشهر افزایش سرمایه صندوق مورد تایید قرار گرفت و سرمایه این صندوق افزایش یافت.

به گزارش روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی، به استناد تفویض اختیار حاصل از صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده در تاریخ ۳۱اردیبهشت ماه ۱۳۹۲  و صورت جلسه هیات مدیره در تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۲ سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان مهدیشهر از میزان ۲۱ میلیارد و  732میلیون و ۴۹۰  هزار ریال افزایش پیدا کرد.

سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان مهدیشهر از میزان ۲۱ میلیارد و  732میلیون و ۴۹۰  هزار ریال به  28میلیارد و  698 میلیون و ۸۷۰هزار ریال افزایش یافت.

 

بیشتر بدانید
۱۶ فروردین ۱۳۹۳

افزایش سرمایه صندوق زنان استهبان

در جلسه هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان استهبان افزایش سرمایه صندوق مورد تایید قرار گرفت و سرمایه این صندوق افزایش یافت.

به گزارش روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی، به استناد تفویض اختیار حاصل از صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده در تاریخ ۲۴ شهریورماه ۱۳۹۲  و صورت جلسه هیات مدیره در تاریخ ۱۴ مهرماه ۱۳۹۲ سرمایه صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان استهبان از میزان ۲ میلیارد و  35میلیون و ۴۵۰  هزار ریال افزایش پیدا کرد.

سرمایه صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان استهبان از میزان ۲ میلیارد و  35میلیون و ۴۵۰  هزار ریال به  2میلیارد و  586 میلیون و ۸۰۰هزار ریال افزایش یافت.

 

بیشتر بدانید
۱۶ فروردین ۱۳۹۳

افزایش سرمایه صندوق استان مرکزی

در جلسه هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان مرکزی افزایش سرمایه صندوق مورد تایید قرار گرفت و سرمایه این صندوق افزایش یافت. به گزارش روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی، به استناد تفویض اختیار حاصل از صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده در تاریخ ۲۶ شهریورماه ۱۳۹۱ و صورت جلسه هیات مدیره در تاریخ ۹ اسفندماه ۱۳۹۲ سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان مرکزی از میزان ۱۳۵ میلیارد و ۳۹۶میلیون و ۵۰ هزار ریال افزایش پیدا کرد. سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان مرکزی از میزان ۱۳۵ میلیارد و ۳۹۶میلیون و ۵۰ هزار ریال به ۱۵۷میلیارد و ۵۴۹ میلیون و ۲۳۵هزار ریال افزایش یافت.

بیشتر بدانید
۱۶ فروردین ۱۳۹۳

مجمع عمومی فوق العاده شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان شمالی با هدف تصمیم گیری در خصوص بررسی و تصویب صورت‌های مالی، بودجه سال آینده و افزایش سرمایه این صندوق روز ۱۷ اسفندماه در سالن اجتماعات جهادکشاورزی استان خراسان شمالی با حضور حداکثری سهام داران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی، مجمع عمومی فوق العاده شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان شمالی روز شنبه ۱۷ اسفندماه امسال با حضور داریوش اعرابی؛ مدیر امور نمایندگان و مجامع شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، نماینده شرکت مادر تخصصی و رئیس هیت مدیره شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان شمالی ، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه کشاورزی استان خراسان شمالی و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی برپا شد.

شایان ذکر است؛ در این مجمع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی و حسابرسی شرکت در خصوص عملکرد شرکت، بررسی و تصویب صورت‌های مالی (تراز نامه و حساب سود و زیان) برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ به تصویب مجمع عمومی رسید.

همچنین در مورد سود انباشته، اندوخته قانونی، میزان سود قابل تقسیم میان سهامداران، مبلغ افزایش سرمایه، پاداش اعضای هیئت مدیره، حق الزحمه بازرس، پاداش مدیرعامل و کارکنان، نقل و انتقال سهام و آئین نامه نظارت بر تسهیلات نیز تصمیمات لازم اخذ شد. انتخاب بازرس و حسابرس نیز یکی دیگر از دستورات جلسه بود که انجام شد. 

بیشتر بدانید
۲۶ اسفند ۱۳۹۲

 مجمع عمومی فوق العاده شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان پیشوا با هدف تصمیم گیری در خصوص بررسی و تصویب صورت‌های مالی، بودجه سال آینده و افزایش سرمایه این صندوق روز ۲۱ اسفندماه در سالن اجتماعات اداره جهادکشاورزی پیشوا با حضور ۷۰ درصدی سهام داران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی، مجمع عمومی فوق العاده شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان پیشوا روز سه شنبه ۲۱ اسفندماه امسال با حضور علیرضا رئیسی؛ نماینده مدیر امور نمایندگان و مجامع شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، نماینده شرکت مادر تخصصی و رئیس هیئت مدیره شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان پیشوا، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه کشاورزی شهرستان پیشوا و مدیر جهادکشاورزی شهرستان پیشوا برپا شد.

شایان ذکر است؛ در این مجمع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی و حسابرسی شرکت در خصوص عملکرد شرکت، بررسی و تصویب صورت‌های مالی (تراز نامه و حساب سود و زیان) و نقل و انتقال سهام و افزایش سرمایه در دستور کار قرار داشت که انجام شد.

همچنین افزایش سرمایه از مبلغ ۹ میلیارد و ۸۰۷ میلیون و ۸۴۰ هزار ریال به مبلغ ۴ میلیارد ریال تصویب شد.

بیشتر بدانید
۲۶ اسفند ۱۳۹۲