«گزیده اخبار»

نماینده جدید شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان گرمسار انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ طی حکمی از سوی سید عبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، افشین مشیری، نماینده شرکت مادر تخصصی در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان گرمسار، منصوب شد.

بیشتر بدانید
۵ خرداد ۱۳۹۳

نماینده جدید شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان آرادان انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ طی حکمی از سوی سید عبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، مراد خادم، نماینده شرکت مادر تخصصی در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان آرادان ، منصوب شد.

 

بیشتر بدانید
۵ خرداد ۱۳۹۳

در جلسه هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه دامپروری و تولیدات دامی افزایش سرمایه صندوق مورد تایید قرار گرفت و سرمایه این صندوق افزایش یافت.

به گزارش روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی، به استناد تفویض اختیار حاصل از صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و صورت جلسه هیات مدیره سرمایه صندوق حمایت از توسعه دامپروری و تولیدات دامی از میزان ۴۲ میلیارد و ۸۴۵میلیون و ۵۹۰هزار ریال افزایش پیدا کرد.

سرمایه صندوق حمایت از توسعه دامپروری و تولیدات دامی از میزان ۴۲ میلیارد و ۸۴۵میلیون و ۵۹۰هزار ریال به ۲۷۸ میلیارد و ۳۶۳ میلیون و ۶۵۰ هزار ریال افزایش یافت.

بیشتر بدانید
۴ خرداد ۱۳۹۳

 نماینده جدید شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان آذربایجان غربی انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ طی حکمی از سوی سید عبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، اسمعیل کریم زاده، نماینده شرکت مادر تخصصی در صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان آذربایجان غربی ، منصوب شد.

بیشتر بدانید
۴ خرداد ۱۳۹۳

در جلسه هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بیرجند افزایش سرمایه صندوق مورد تایید قرار گرفت و سرمایه این صندوق افزایش یافت.

به گزارش روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی، به استناد تفویض اختیار حاصل از صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده در تاریخ۲۶مردادماه سال ۹۲ و صورت جلسه هیات مدیره در تاریخ ۶ فروردین ماه امسال سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بیرجند از میزان ۸ میلیارد و ۲۰۸ میلیون و ۳۷۰هزار ریال افزایش پیدا کرد.

سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بیرجند از میزان ۸ میلیارد و ۲۰۸ میلیون و ۳۷۰هزار ریال به ۱۷ میلیارد و ۴۷۸ میلیون و ۱۰۰هزار ریال افزایش یافت.

بیشتر بدانید
۴ خرداد ۱۳۹۳

در جلسه هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان فیروزکوه افزایش سرمایه صندوق مورد تایید قرار گرفت و سرمایه این صندوق افزایش یافت.

به گزارش روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی، به استناد تفویض اختیار حاصل از صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و صورت جلسه هیات مدیره سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان فیروزکوه از میزان ۷ میلیارد و ۸۷۳میلیون و ۵۲۰ هزار ریال افزایش پیدا کرد.

سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان فیروزکوه از میزان ۸ میلیارد و ۲۰۸ میلیون و ۳۷۰هزار ریال به ۱۴ میلیارد و ۷۱۸ میلیون و ۶۲۰ هزار ریال افزایش یافت.

بیشتر بدانید
۴ خرداد ۱۳۹۳

در جلسه هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی عشایر افزایش سرمایه صندوق مورد تایید قرار گرفت و سرمایه این صندوق افزایش یافت.

به گزارش روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی، به استناد تفویض اختیار حاصل از صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و صورت جلسه هیات مدیره سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی عشایر از میزان ۱۶۶ میلیارد و ۳۴۸میلیون و ۸۳۰هزار ریال افزایش پیدا کرد.

سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی عشایر از میزان ۸ میلیارد و ۲۰۸ میلیون و ۳۷۰هزار ریال به ۱۸۰ میلیارد و ۹۷۶ میلیون و ۱۶۰ هزار ریال افزایش یافت.

بیشتر بدانید
۴ خرداد ۱۳۹۳

در جلسه هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان گرمسار افزایش سرمایه صندوق مورد تایید قرار گرفت و سرمایه این صندوق افزایش یافت.

به گزارش روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی، به استناد تفویض اختیار حاصل از صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده در تاریخ اول خردادماه سال ۹۲ و صورت جلسه هیات مدیره سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان گرمسار از میزان ۱۱میلیارد و ۲۹۱ میلیون و ۷۰۰هزار ریال افزایش پیدا کرد.

سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان گرمسار از ۱۱میلیارد و ۲۹۱ میلیون و ۷۰۰هزار ریال به ۱۷ میلیارد و ۲۴۶ میلیون و ۳۳۰ هزار ریال افزایش یافت.

بیشتر بدانید
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۳

در جلسه هیات مدیره افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری افزایش سرمایه صندوق مورد تایید قرار گرفت و سرمایه این صندوق افزایش یافت.

به گزارش روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی، به استناد تفویض اختیار حاصل از صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و صورت جلسه هیات مدیره سرمایه افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری از میزان ۵۰ میلیارد و ۲۳۶میلیون و ۶۸۰ هزار ریال افزایش پیدا کرد.

سرمایه افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری از میزان ۵۰ میلیارد و ۲۳۶میلیون و ۶۸۰ هزار ریال به ۱۹۶ میلیارد و ۱۷۰ میلیون و ۳۸۰ هزار ریال افزایش یافت. 

بیشتر بدانید
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۳

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و فوق العاده صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان البرز روز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه  امسال در محل سازمان جهاد کشاورزی استان البرز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل شرکت مادر تخصصی، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و فوق العاده صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان البرز روز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه  امسال با حضور مسعود کریمی، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز و نماینده شرکت مادر در این صندوق، داریوش اعرابی، مدیر امور نمایندگان و مجامع و مینا مازندرانی، کارشناس امور مجامع در محل سازمان جهاد کشاورزی استان البرز  برگزار شد.

دستور اول مجمع عادی به طور فوق العاده انتخابات اعضاء هیئت مدیره بود که با حضور ۹۸٪سهامداران  انجام شد و دستور اول جلسه مجمع عمومی فوق العاده شامل افزایش سرمایه به میزان سهم سهامدار از محل مطالبات حاصل شده (سود توزیع نشده سنواتی) برای افزایش سرمایه در مرحله چهارم دستور مجمع اول  بود که مورد تصویب تمام اعضا قرار گرفت.

بیشتر بدانید
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۳

در جلسه هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان مرکزی افزایش سرمایه صندوق مورد تایید قرار گرفت و سرمایه این صندوق افزایش یافت.

به گزارش روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی، به استناد تفویض اختیار حاصل از صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده در تاریخ ۲۶ شهریورماه ۹۱ و صورت جلسه هیات مدیره در تاریخ ۹ اسفندماه سال ۹۲ ، سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان مرکزی از میزان ۱۳۵ میلیارد و ۳۹۶میلیون و ۵۰ هزار ریال افزایش پیدا کرد.

سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان مرکزی از میزان ۱۳۵ میلیارد و ۳۹۶میلیون و ۵۰ هزار ریال به ۱۵۷میلیارد و ۵۴۹ میلیون و ۲۳۰ هزار ریال افزایش یافت.

بیشتر بدانید
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳

نماینده جدید شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان آذربایجان شرقی انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ طی حکمی از سوی سید عبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، محمود صادقی ورنگی، نماینده شرکت مادر تخصصی در صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان آذربایجان شرقی ، منصوب شد.

بیشتر بدانید
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳