«گزیده اخبار»

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و فوق العاده صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان البرز روز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه  امسال در محل سازمان جهاد کشاورزی استان البرز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل شرکت مادر تخصصی، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و فوق العاده صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان البرز روز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه  امسال با حضور مسعود کریمی، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز و نماینده شرکت مادر در این صندوق، داریوش اعرابی، مدیر امور نمایندگان و مجامع و مینا مازندرانی، کارشناس امور مجامع در محل سازمان جهاد کشاورزی استان البرز  برگزار شد.

دستور اول مجمع عادی به طور فوق العاده انتخابات اعضاء هیئت مدیره بود که با حضور ۹۸٪سهامداران  انجام شد و دستور اول جلسه مجمع عمومی فوق العاده شامل افزایش سرمایه به میزان سهم سهامدار از محل مطالبات حاصل شده (سود توزیع نشده سنواتی) برای افزایش سرمایه در مرحله چهارم دستور مجمع اول  بود که مورد تصویب تمام اعضا قرار گرفت.

بیشتر بدانید
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۳

در جلسه هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان مرکزی افزایش سرمایه صندوق مورد تایید قرار گرفت و سرمایه این صندوق افزایش یافت.

به گزارش روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی، به استناد تفویض اختیار حاصل از صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده در تاریخ ۲۶ شهریورماه ۹۱ و صورت جلسه هیات مدیره در تاریخ ۹ اسفندماه سال ۹۲ ، سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان مرکزی از میزان ۱۳۵ میلیارد و ۳۹۶میلیون و ۵۰ هزار ریال افزایش پیدا کرد.

سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان مرکزی از میزان ۱۳۵ میلیارد و ۳۹۶میلیون و ۵۰ هزار ریال به ۱۵۷میلیارد و ۵۴۹ میلیون و ۲۳۰ هزار ریال افزایش یافت.

بیشتر بدانید
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳

نماینده جدید شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان آذربایجان شرقی انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ طی حکمی از سوی سید عبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، محمود صادقی ورنگی، نماینده شرکت مادر تخصصی در صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان آذربایجان شرقی ، منصوب شد.

بیشتر بدانید
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳

برگزاری مجمع عادی صندوق زنبورداری

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری روز سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۹۳ در محل صندوق زنبورداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری روز سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۹۳ در محل صندوق زنبورداری با حضور علیرضا اشرفی، عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی و داریوش اعرابی، مدیر امور نمایندگان و مجامع شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی برگزار شد.

در این مجمع پرداخت تسهیلات مصوب مجمع عمومی موسس تا سقف ۳برابر سهم آورده به هر یک از سهامداران و کلیات مدل ارائه خدمت مورد تصویب قرار گرفت. همچنین درخواست مجوز افزایش سرمایه تا مبلغ ۵۰۰میلیارد ریال در مدت ۲سال نیز مورد مصوب شد.

بیشتر بدانید
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳

افزایش سرمایه حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان رباط کریم

در جلسه هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان رباط کریم افزایش سرمایه صندوق مورد تایید قرار گرفت و سرمایه این صندوق افزایش یافت.

به گزارش روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی، به استناد تفویض اختیار حاصل از صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده در تاریخ ۵ خردادماه سال ۹۲ و صورت جلسه هیات مدیره در تاریخ ۱۶ فروردین ماه ۹۳ سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان رباط کریم از میزان ۱۱میلیارد و ۶۶۶میلیون و ۴۵۰هزار ریال افزایش پیدا کرد.

سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان رباط کریم از میزان ۱۱میلیارد و ۶۶۶میلیون و ۴۵۰هزار ریال به ۱۲میلیارد و ۳۴۸میلیون و ۹۵۰هزار ریال افزایش یافت.

بیشتر بدانید
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳

افزایش سرمایه حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمان

در جلسه هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمان افزایش سرمایه صندوق مورد تایید قرار گرفت و سرمایه این صندوق افزایش یافت.

به گزارش روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی، به استناد تفویض اختیار حاصل از صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و صورت جلسه هیات مدیره سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمان از میزان ۷۷میلیارد و ۴۴۴میلیون و ۳۳۰هزار ریال افزایش پیدا کرد.

سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمان از میزان ۷۷میلیارد و ۴۴۴میلیون و ۳۳۰هزار ریال به ۹۱میلیارد و ۱۱۸میلیون و ۹۰۰ هزار ریال افزایش یافت.

بیشتر بدانید
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳

افزایش سرمایه حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان زنجان

در جلسه هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان زنجان افزایش سرمایه صندوق مورد تایید قرار گرفت و سرمایه این صندوق افزایش یافت.

به گزارش روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی، به استناد تفویض اختیار حاصل از صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و صورت جلسه هیات مدیره سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان زنجان از میزان ۸۷میلیارد و ۱۳میلیون و ۲۶۰هزار ریال افزایش پیدا کرد.

سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان زنجان از میزان ۸۷میلیارد و ۱۳میلیون و ۲۶۰هزار ریال به ۹۹میلیارد و ۶۱۰میلیون و ۵۸۰ هزار ریال افزایش یافت.

بیشتر بدانید
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳

افزایش سرمایه حمایت از توسعه بخش کشاورزی استانآذربایجان غربی

در جلسه هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان آذربایجان غربی افزایش سرمایه صندوق مورد تایید قرار گرفت و سرمایه این صندوق افزایش یافت.

به گزارش روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی، به استناد تفویض اختیار حاصل از صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و صورت جلسه هیات مدیره سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان آذربایجان غربی از میزان ۵۳میلیارد و ۵۳میلیون و ۳۸۰هزار ریال افزایش پیدا کرد.

 

سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان آذربایجان غربی از میزان ۵۳میلیارد و ۵۳میلیون و ۳۸۰هزار ریال به ۸۵میلیارد و ۵۶۸میلیون و ۱۴۰هزار ریال افزایش یافت.

بیشتر بدانید
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳

افزایش سرمایه حمایت از توسعه بخش کشاورزی استانآذربایجان شرقی

در جلسه هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان آذربایجان شرقی افزایش سرمایه صندوق مورد تایید قرار گرفت و سرمایه این صندوق افزایش یافت.

به گزارش روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی، به استناد تفویض اختیار حاصل از صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده در تاریخ ۵ آذرماه ۱۳۹۲ و صورت جلسه هیات مدیره سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان آذربایجان شرقی از میزان ۱۱۶میلیارد و ۶۲۷میلیون و ۷۸۰هزار ریال افزایش پیدا کرد.

 

سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان آذربایجان شرقی از میزان ۱۱۶میلیارد و ۶۲۷میلیون و ۷۸۰هزار ریال به ۱۲۳میلیارد و ۶۲۷میلیون و ۷۸۰هزار ریال افزایش یافت.

بیشتر بدانید
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳

افزایش سرمایه صندوق زنان روستایی شهرستان مرودشت

در جلسه هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی شهرستان مرودشت افزایش سرمایه صندوق مورد تایید قرار گرفت و سرمایه این صندوق افزایش یافت.

به گزارش روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی، به استناد تفویض اختیار حاصل از صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و صورت جلسه هیات مدیره سرمایه صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی شهرستان مرودشت از میزان ۴ میلیارد و ۲۰۶میلیون و ۳۹۰ هزار ریال افزایش پیدا کرد.

سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی شهرستان مرودشت از میزان ۴ میلیارد و ۲۰۶میلیون و ۳۹۰ هزار ریال به ۵میلیارد و ۲۰۷ میلیون و ۳۵۰ هزار ریال افزایش یافت.

همچنین تعداد سهامداران این صندوق از ۹۹۷نفر در ابتدای سال  ۹۲به ۱۲۱۲نفر در پایان سال ۹۲رسید. تشکل های تحت پوشش این صندوق نیز از ۲۲ تشکل به ۲۸ تشکل افزایش یافت.

به گفته مدیرعامل صندوق هدف از افزایش سرمایه در مراحل مختلف، افزایش توان نقدینگی صندوق به منظور ارائه خدمات تسهیلاتی اثربخش و آسان  به سهامداران در روستاهای شهرستان مرودشت است.

بیشتر بدانید
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳

صندوق حمایت ازتوسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی مرودشت در فروردین ماه امسال در نمایشگاه بین المللی زنان کارآفرین و برترین های تولید واشتغال حضور یافت.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی، زهرا همایون، نماینده صندوق اعتبارات زنان روستای کوشک در صندوق حمایت ازتوسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی شهرستان مرودشت که یکی از کارآفرینان برتر در زمینه بسته‌بندی گیاهان دارویی، ادویه و چاشنی است موفق شد، در نمایشگاه برترین‌های عرصه تولید واشتغال که در محل نمایشگاه‌های بین المللی تهران در فروردین ماه سال ۱۳۹۳باحضور ۲۱استان برگزار شد، نمونه هایی از فعالیت صندوق را به عرصه نمایش گذاشته و گوشه ای از توانمندی های زنان روستایی را نشان دهد.

به گفته برگزارکنندگان این نمایشگاه با توجه به اینکه زنان در جامعه امروز نقش موثری در تولید واشتغال دارند، نیاز به معرفی بیشتر و ارتباط آنها با جوامع ملی و بین المللی است وهدف از برگزاری این نمایشگاه معرفی کارآفرینان زن برتر در سطح کشوری در زمینه های مختلف تولید واشتغال بود.

بیشتر بدانید
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳

 

در جلسه هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان هرمزگان افزایش سرمایه صندوق مورد تایید قرار گرفت و سرمایه این صندوق افزایش یافت.

به گزارش روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی، به استناد تفویض اختیار حاصل از صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و صورت جلسه هیات مدیره سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان هرمزگان از میزان ۹۴ میلیارد و ۵۹میلیون و ۹۰هزار ریال افزایش پیدا کرد.

سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان هرمزگان از میزان ۹۴ میلیارد و ۵۹میلیون و ۹۰هزار ریال به ۱۰۳میلیارد و ۸۱۴ میلیون و ۴۶۰ هزار ریال افزایش یافت.

بیشتر بدانید
۶ اردیبهشت ۱۳۹۳