«گزیده اخبار»

نماینده جدید شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان سمنان انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ طی حکمی از سوی سید عبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، علی نقی حیدریان به عنوان نماینده شرکت مادر تخصصی در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان سمنان ، منصوب شد.

بیشتر بدانید
۲۸ خرداد ۱۳۹۳

در جلسه هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی دشتستان افزایش سرمایه صندوق مورد تایید قرار گرفت و سرمایه این صندوق افزایش یافت.

به گزارش روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی، به استناد تفویض اختیار حاصل از صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده ۱۹ اسفندماه ۱۳۹۲و صورت جلسه هیات مدیره سرمایه صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی دشتستان از میزان ۷۱۰ میلیون و ۶۲۰ هزار ریال افزایش پیدا کرد.

سرمایه صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی دشتستان از میزان ۷۱۰ میلیون و ۶۲۰ هزار ریال به یک میلیارد و ۲۹۶ میلیون و ۷۳۰ هزار ریال افزایش یافت.

بیشتر بدانید
۲۶ خرداد ۱۳۹۳

در جلسه هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان زنجان افزایش سرمایه صندوق مورد تایید قرار گرفت و سرمایه این صندوق افزایش یافت.

به گزارش روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی، به استناد تفویض اختیار حاصل از صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۲ و صورت جلسه هیات مدیره در تاریخ ۲۳ اردیبهشت امسال سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان زنجان از میزان ۸۷۰ میلیارد و ۱۳ میلیون و ۲۶۰ هزار ریال افزایش پیدا کرد.

سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان زنجان از میزان ۸۷۰ میلیارد و ۱۳ میلیون و ۲۶۰ هزار ریال به ۱۱۰ میلیارد و ۶۰ میلیون و ۵۸۰ هزار ریال افزایش یافت.

بیشتر بدانید
۲۶ خرداد ۱۳۹۳

 در جلسه هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی عشایری افزایش سرمایه صندوق مورد تایید قرار گرفت و سرمایه این صندوق افزایش یافت.

به گزارش روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی، به استناد تفویض اختیار حاصل از صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۱ و صورت جلسه هیات مدیره در تاریخ ۲۱ اردیبهشت امسال سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی عشایری از میزان ۱۱۶ میلیارد و ۳۴۸ میلیون و ۸۳۰ هزار ریال افزایش پیدا کرد.

سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی عشایری از میزان ۱۱۶ میلیارد و ۳۴۸ میلیون و ۸۳۰ هزار ریال به ۱۸۰ میلیارد و ۹۷۶ میلیون و ۱۶۰هزار ریال افزایش یافت.

بیشتر بدانید
۲۶ خرداد ۱۳۹۳

مجمع عمومی عادی سالانه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان ملارد روز یکشنبه ۱۸خردادماه  امسال در محل سازمان جهاد کشاورزی شهرستان ملارد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل شرکت مادر تخصصی، مجمع عمومی عادی سالانه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان ملارد روز یکشنبه ۱۸خردادماه امسال با نماینده شرکت مادر در این صندوق، رئیسی و علیان نژاد، کارشناسان امور نمایندگان و مجامع در محل سازمان جهاد کشاورزی شهرستان ملارد برگزار شد.

در مجمع عمومی عادی سالانه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان ملارد اصلاحیه بودجه سال مالی منتهی به ۳۱شهریور ۱۳۹۳و بودجه سال مالی منتهی به ۳۱شهریور ۱۳۹۴  مورد تصویب تمام اعضا قرار گرفت.

بیشتر بدانید
۲۴ خرداد ۱۳۹۳

مجمع عمومی عادی سالانه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان شهریار روز سه شنبه ۲۰خردادماه  امسال در محل سازمان جهاد کشاورزی شهرستان شهریار برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل شرکت مادر تخصصی، مجمع عمومی عادی سالانه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستانشهریار روز سه شنبه ۲۰ خردادماه امسال با نماینده شرکت مادر در این صندوق، داریوش اعرابی، مدیر امور نمایندگان و مجامع در محل سازمان جهاد کشاورزی شهرستان شهریار برگزار شد.

در مجمع عمومی عادی سالانه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان شهریار اصلاحیه بودجه سال مالی منتهی به ۳۱شهریور ۱۳۹۳و بودجه سال مالی منتهی به ۳۱شهریور ۱۳۹۴  مورد تصویب تمام اعضا قرار گرفت.

بیشتر بدانید
۲۴ خرداد ۱۳۹۳

مجمع عمومی عادی سالانه و عادی به طور فوق العاده صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بهارستان روز دوشنبه ۱۹خردادماه  امسال در محل سازمان جهاد کشاورزی شهرستان بهارستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل شرکت مادر تخصصی، مجمع عمومی عادی سالانه و عادی به طور فوق العاده صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بهارستان روز دوشنبه ۱۹خردادماه امسال با نماینده شرکت مادر در این صندوق، داریوش اعرابی، مدیر امور نمایندگان و مجامع در محل سازمان جهاد کشاورزی شهرستان بهارستان برگزار شد.

در مجمع عمومی عادی سالانه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بهارستان اصلاحیه بودجه سال مالی منتهی به ۳۱شهریور ۱۳۹۳و بودجه سال مالی منتهی به ۳۱شهریور ۱۳۹۴  مورد تصویب تمام اعضا قرار گرفت. همچنین مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده با موضوع نقل و انتقال سهام و اصلاح اساسنامه نیز تشکیل و به تصویب مجمع عمومی رسید.

بیشتر بدانید
۲۴ خرداد ۱۳۹۳

مجمع عمومی عادی سالانه و عادی به طور فوق العاده صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری روز یکشنبه ۱۸خردادماه  امسال در محل سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل شرکت مادر تخصصی، مجمع عمومی عادی سالانه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری روز یکشنبه ۱۸خردادماه امسال با نماینده شرکت مادر در این صندوق، داریوش اعرابی، مدیر امور نمایندگان و مجامع در محل سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

در مجمع عمومی عادی سالانه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری اصلاحیه بودجه سال مالی منتهی به ۳۱شهریور ۱۳۹۳و بودجه سال مالی منتهی به ۳۱شهریور ۱۳۹۴  مورد تصویب تمام اعضا قرار گرفت.

بیشتر بدانید
۲۴ خرداد ۱۳۹۳

نماینده جدید شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان قدس انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ طی حکمی از سوی سید عبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، محمد صالحی، مدیر جهاد شهرستان قدسبه عنوان نماینده شرکت مادر تخصصی در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان قدس، منصوب شد.

بیشتر بدانید
۲۴ خرداد ۱۳۹۳

در جلسه هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان یزد افزایش سرمایه صندوق مورد تایید قرار گرفت و سرمایه این صندوق افزایش یافت.

به گزارش روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی، به استناد تفویض اختیار حاصل از صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و صورت جلسه هیات مدیره سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان یزد از میزان ۲۷۲ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۲۱۰ هزار ریال افزایش پیدا کرد.

سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان یزد از میزان ۲۷۲ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۲۱۰ هزار ریال به ۲۸۵ میلیارد و یک میلیون ریال افزایش یافت.

بیشتر بدانید
۲۴ خرداد ۱۳۹۳

نماینده جدید شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان ری انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ طی حکمی از سوی سید عبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، داریوش جوادی، مدیریت جهاد شهرستان ری به عنوان نماینده شرکت مادر تخصصی در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان ری، منصوب شد.

بیشتر بدانید
۱۷ خرداد ۱۳۹۳

در جلسه هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان شیراز افزایش سرمایه صندوق مورد تایید قرار گرفت و سرمایه این صندوق افزایش یافت.

به گزارش روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی، به استناد تفویض اختیار حاصل از صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و صورت جلسه هیات مدیره سرمایه صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان شیراز از میزان ۳میلیارد و ۲۱۶ میلیون و ۳۵۰ هزار ریال افزایش پیدا کرد.

سرمایه صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان شیراز از میزان ۳میلیارد و ۲۱۶ میلیون و ۳۵۰ هزار ریال به ۳ میلیارد و ۹۵۵میلیون و ۲۸۰ هزار ریال افزایش یافت.

بیشتر بدانید
۱۷ خرداد ۱۳۹۳