«گزیده اخبار»

مجمع عمومی عادی سالانهصندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان آرادان روز سه شنبه ۲۰ خردادماه ۹۳ در محل اداره جهاد کشاورزی شهرستان آرادان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان آرادان روز سه شنبه ۲۰ خردادماه ۹۳ در محل اداره جهاد کشاورزی شهرستان آرادان با حضور علیرضا رئیسی، رئیس اداره و محسن امیری، کارشناس امور نمایندگان و مجامع شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی برگزار شد.

در این مجمع اصلاحیه بودجه منتهی به ۳۱شهریور۹۳ و بودجه سال مالی منتهی به۳۱شهریور ۱۳۹۴ به تصویب مجمع عمومی رسید. همچنین مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده با موضوع تمدید زمان افزایش سرمایه و نقل و انتقال سهام نیز تشکیل و موارد  به تصویب مجمع عمومی رسید.

بیشتر بدانید
۷ تیر ۱۳۹۳

مجمع عمومی عادی سالانهصندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان ایوانکی روز سه شنبه ۲۰ خردادماه ۹۳ در محل اداره جهاد کشاورزی شهرستان ایوانکی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان ایوانکی روز سه شنبه ۲۰ خردادماه ۹۳ در محل اداره جهاد کشاورزی شهرستان ایوانکی با حضور علیرضا رئیسی، رئیس اداره و محسن امیری، کارمند پیگیری امور نمایندگان و مجامع شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی برگزار شد.

در این مجمع اصلاحیه بودجه منتهی به ۳۱شهریور۹۳ و بودجه سال مالی منتهی به۳۱شهریور ۱۳۹۴ به تصویب مجمع عمومی رسید. همچنین مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده با موضوع تمدید زمان افزایش سرمایه نیز تشکیل و به تصویب مجمع عمومی رسید.

بیشتر بدانید
۷ تیر ۱۳۹۳

مجمع عمومی عادی سالانهصندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان سلماس روز سه شنبه سوم  تیرماه ۹۳ در محل اداره جهاد کشاورزی شهرستان سلماس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان سلماس روز سه شنبه سوم تیرماه ۹۳ در محل اداره جهاد کشاورزی شهرستان سلماس با حضور داریوش اعرابی، مدیر امور نمایندگان و مجامع شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی برگزار شد.

در این مجمع عمومی عادی اصلاحیه بودجه منتهی به ۳۱شهریور۹۳ و بودجه سال مالی منتهی به۳۱شهریور ۱۳۹۴ به تصویب مجمع عمومی رسید.

 

بیشتر بدانید
۷ تیر ۱۳۹۳

مجمع عمومی عادی سالانهصندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان ارومیه روز دوشنبه دوم  تیرماه ۹۳ در محل اداره جهاد کشاورزی شهرستان ارومیه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان ارومیه روز دوشنبه دوم تیرماه ۹۳ در محل اداره جهاد کشاورزی شهرستان ارومیه با حضور داریوش اعرابی، مدیر امور نمایندگان و مجامع شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی برگزار شد.

در این مجمع عمومی عادی اصلاحیه بودجه منتهی به ۳۱شهریور۹۳ و بودجه سال مالی منتهی به۳۱شهریور ۱۳۹۴ به تصویب مجمع عمومی رسید.

بیشتر بدانید
۷ تیر ۱۳۹۳

مجمع عمومی عادی سالانهصندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان قم روز پنج شنبه ۲۹  خردادماه ۹۳ در محل اداره جهاد کشاورزی استان قم برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان قم روز پنج شنبه ۲۹  خردادماه ۹۳ در محل اداره جهاد کشاورزی استان قم با حضور داریوش اعرابی، مدیر امور نمایندگان و مجامع شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی برگزار شد.

در این مجمع عمومی عادی سالانه اصلاحیه بودجه منتهی به ۳۱شهریور۹۳ و بودجه سال مالی منتهی به۳۱شهریور ۱۳۹۴ به تصویب مجمع عمومی رسید. همچنین مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده با موضوع افزایش سرمایه نیز تشکیل و موارد  به تصویب مجمع عمومی رسید.

بیشتر بدانید
۷ تیر ۱۳۹۳

مجمع عمومی عادی سالانهصندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزیاستان سمنان روز چهارشنبه ۲۱ خردادماه ۹۳ در محل سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان سمنان روز چهارشنبه ۲۱ خردادماه ۹۳ در محل سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با حضور داریوش اعرابی، مدیر امور نمایندگان و مجامع شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی برگزار شد.

در این مجمع اصلاحیه بودجه منتهی به ۳۱شهریور۹۳ و بودجه سال مالی منتهی به۳۱شهریور ۱۳۹۴ به تصویب مجمع عمومی رسید. همچنین مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده با موضوع افزایش سرمایه نیز تشکیل وموارد به تصویب مجمع عمومی رسید.

بیشتر بدانید
۷ تیر ۱۳۹۳

مجمع عمومی عادی سالانهصندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خوزستان روز سه شنبه ۲۷ خردادماه ۹۳ در محل سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خوزستان روز سه شنبه ۲۷  خردادماه ۹۳ در محل سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان با حضور داریوش اعرابی، مدیر امور نمایندگان و مجامع شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی برگزار شد.

در این مجمع عمومی عادی سالانه اصلاحیه بودجه منتهی به ۳۱شهریور۹۳ و بودجه سال مالی منتهی به۳۱شهریور ۱۳۹۴ به تصویب مجمع عمومی رسید. همچنین با نقل و انتقال سهام ۲شرکت مطابق مفاد اساسنامه و آیین نامه نقل و انتقال سهام و قانون تجارت و طرح تاسیس موافقت شد.

بیشتر بدانید
۷ تیر ۱۳۹۳

مجمع عمومی عادی سالانهصندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان آذربایجان غربی روز دوشنبه دوم  تیرماه ۹۳ در محل سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان آذربایجان غربی روز دوشنبه دوم تیرماه ۹۳ در محل سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی با حضور داریوش اعرابی، مدیر امور نمایندگان و مجامع شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی برگزار شد.

در این مجمع عمومی عادی اصلاحیه بودجه منتهی به ۳۱شهریور۹۳ و بودجه سال مالی منتهی به۳۱شهریور ۱۳۹۴ به تصویب مجمع عمومی رسید.

بیشتر بدانید
۷ تیر ۱۳۹۳

مجمع عمومی عادی سالانهصندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان آذربایجان شرقی روز یکشنبه اول  تیرماه ۹۳ در محل سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان آذربایجان شرقی روز یکشنبه اول  تیرماه ۹۳ در محل سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی با حضور داریوش اعرابی، مدیر امور نمایندگان و مجامع شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی برگزار شد.

در این مجمع عمومی عادی اصلاحیه بودجه منتهی به ۳۱شهریور۹۳ و بودجه سال مالی منتهی به۳۱شهریور ۱۳۹۴ و نقل و انتقال سهام مطابق مفاد اساسنامه و آیین نامه نقل و انتقال سهام و قانون تجارت و طرح تاسیس به تصویب مجمع عمومی رسید.

بیشتر بدانید
۷ تیر ۱۳۹۳

در جلسه هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان هرمزگان افزایش سرمایه صندوق مورد تایید قرار گرفت و سرمایه این صندوق افزایش یافت.

به گزارش روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی، به استناد تفویض اختیار حاصل از صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده در تاریخ ۱۴مهرماه ۹۲ و صورت جلسه هیات مدیره در تاریخ اول اردیبهشت ماه امسال,  صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان هرمزگان سرمایه خود را از میزان ۹۴میلیارد و ۵۹ میلیون و ۹۰ هزار ریال افزایش داد.

سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استانهرمزگان از میزان ۹۴میلیارد و ۵۹ میلیون و ۹۰ هزار ریال به ۱۰۳ میلیارد و ۸۱۴میلیون و ۴۶۰هزار ریال افزایش یافت.

بیشتر بدانید
۷ تیر ۱۳۹۳

در جلسه هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان سمنان افزایش سرمایه صندوق مورد تایید قرار گرفت و سرمایه این صندوق افزایش یافت.

به گزارش روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی، به استناد تفویض اختیار حاصل از صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده در تاریخ ۳ دی ماه ۹۰ و صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ ۱۰ دی ماه ۹۱ درباره تفویض اختیار مجمع به هیات مدیره برای افزایش سرمایه, براساس صورت جلسه هیات مدیره در تاریخ ۲۱ اسفندماه ۹۲,  صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان سمنان سرمایه خود را از میزان ۱۰۳میلیارد و ۴۱۶ میلیون و ۷۶۰ هزار ریال افزایش داد.

سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان سمنان از میزان ۱۰۳میلیارد و ۴۱۶ میلیون و ۷۶۰ هزار ریال به ۱۱۸ میلیارد و ۵۴۱میلیون و ۷۶۰ هزار ریال افزایش یافت.

بیشتر بدانید
۷ تیر ۱۳۹۳

 در جلسه هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان رباط کریم افزایش سرمایه صندوق مورد تایید قرار گرفت و سرمایه این صندوق افزایش یافت.

به گزارش روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی، به استناد تفویض اختیار حاصل از صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و صورت جلسه هیات مدیره سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان رباط کریم از میزان ۱۲میلیارد و ۳۴۸ میلیون و ۹۵۰ هزار ریال افزایش پیدا کرد.

سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان رباط کریم از میزان ۱۲میلیارد و ۳۴۸ میلیون و ۹۵۰ هزار ریال به ۱۳ میلیارد و ۴ میلیون و ۶۸۰ هزار ریال افزایش یافت.

بیشتر بدانید
۱ تیر ۱۳۹۳