«گزیده اخبار»

نماینده جدید شرکت مادر تخصصی در هیئت‌مدیره صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي بخش ایوانکی با حکم رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در تاریخ 31 فروردین ماه 1401 انتصاب شد.
۳۱ فروردین ۱۴۰۱
بازدید : 370

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ طی حکمی ‌از سوی جانعلی بهزادنسب، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، علی جورابلو، نماینده جدید شرکت مادر تخصصی در هیئت‌مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی بخش ایوانکی منصوب شد.
در حکم وی آمده است: «با عنایت به پیشنهاد رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان و نظر به توان و تجربیات جنابعالی و با استناد به ماده ۱۱۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت، جنابعالی را به عنوان نماینده این شرکت در هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی بخش ایوانکی منصوب می نمایم.
لازم است تا ضمن رعایت مفاد اساسنامه صندوق، قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات مربوطه و اهتمام لازم برای تقویت و توسعه تشکل ها و بهره برداران حقیقی بخش کشاورزی سهامدار صندوق، در راستای اهداف، سیاست ها و برنامه های شرکت مادر تخصصی و سازمان جهاد کشاورزی استان به منظور ارتقای وضعیت کمی و کیفی فعالیت صندوق و رسیدن آن به جایگاه شایسته در توسعه بخش کشاورزی شهرستان، اقدامات لازم را به عمل آورید.
توفیق روز افزون جنابعالی و اعضای هیات مدیره صندوق را در خدمت به بخش کشاورزی و کشاورزان بخش ایوانکی از خداوند متعال مسئلت می نمایم.»

بیشتر بدانید
۳۱ فروردین ۱۴۰۱
نماینده جدید شرکت مادر تخصصی در هیئت‌مدیره صندوق حمايت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی شهرستان زابل با حکم رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در تاریخ 29 فروردین ماه 1401 انتصاب شد.
۳۱ فروردین ۱۴۰۱
بازدید : 344

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ طی حکمی ‌از سوی جانعلی بهزادنسب، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، مه لقا کیخا، نماینده جدید شرکت مادر تخصصی در هیئت‌مدیره صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی شهرستان زابل منصوب شد.
در حکم وی آمده است: « به پیشنهاد ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و نظر به توان و تجربیات جنابعالی و با استناد به ماده ۱۱۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت، جنابعالی را بعنوان نماینده این شرکت در هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی شهرستان زابل منصوب می نمایم.
لازم است تا ضمن رعایت مفاد اساسنامه صندوق، قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات مربوطه و اهتمام لازم برای تقویت و توسعه صندوق های خرد زنان روستایی سهامدار صندوق، در راستای اهداف، سیاستها و برنامه های شرکت مادر تخصصی، سازمان جهاد کشاورزی استان و اداره کل دفتر توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی و عشایری به منظور ارتقای وضعیت کمی و کیفی فعالیت صندوق و رسیدن آن به جایگاه شایسته در توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی شهرستان، اقدامات لازم را بعمل آورید.
توفیق روز افزون جنابعالی و اعضای هیئت مدیره صندوق را در خدمت به زنان روستایی شهرستان از خداوند متعال مسئلت می نمایم..»

بیشتر بدانید
۳۱ فروردین ۱۴۰۱
نماینده جدید شرکت مادر تخصصی در هیئت‌مدیره صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي استان کهگیلویه و بویر احمد با حکم رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در تاریخ 29 فروردین ماه 1401 انتصاب شد.
۲۹ فروردین ۱۴۰۱
بازدید : 211

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ طی حکمی ‌از سوی جانعلی بهزادنسب، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، داریوش حصار، نماینده جدید شرکت مادر تخصصی در هیئت‌مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کهگیلویه و بویر احمد منصوب شد.
در حکم وی آمده است: «با عنایت به پیشنهاد رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویر احمد و نظر به توان و تجربیات جنابعالی با استناد به ماده ۱۱۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت، جنابعالی را به عنوان نماینده این شرکت در هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کهگیلویه و بویر احمد منصوب می نمایم.
لازم است تا ضمن رعایت مفاد اساسنامه صندوق، قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات مربوطه و اهتمام لازم برای تقویت و توسعه تشکل های بخش کشاورزی سهامدار صندوق، در راستای اهداف، سیاستها و برنامه های شرکت مادر تخصصی به منظور ارتقای وضعیت کمی و کیفی فعالیت صندوق و رسیدن آن به جایگاه شایسته در توسعه بخش کشاورزی استان، اقدامات لازم را به عمل آورید.
توفیق روز افزون جنابعالی و اعضای هیئت مدیره صندوق را در خدمت به بخش کشاورزی و کشاورزان استان از خداوند متعال مسئلت می نمایم.»

بیشتر بدانید
۲۹ فروردین ۱۴۰۱
نماینده جدید شرکت مادر تخصصی در هیئت‌مدیره صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي استان اصفهان با حکم رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در تاریخ 21 فروردین ماه 1401 انتصاب شد.
۲۳ فروردین ۱۴۰۱
بازدید : 347

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ طی حکمی ‌از سوی جانعلی بهزادنسب، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، مجید امینی، نماینده جدید شرکت مادر تخصصی در هیئت‌مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان اصفهان منصوب شد.
در حکم وی آمده است: «با عنایت به پیشنهاد رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان و نظر به توان و تجربیات جنابعالی و با استناد به ماده ۱۱۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت، جناب عالی را به عنوان نماینده این شرکت در هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان اصفهان منصوب می نمایم.
لازم است تا ضمن رعایت مفاد اساسنامه صندوق، قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات مربوطه و اهتمام لازم برای تقویت و توسعه تشکل های بخش کشاورزی سهامدار صندوق، در راستای اهداف، سیاست ها و برنامه های شرکت مادر تخصصی به منظور ارتقای وضعیت کمی و کیفی فعالیت صندوق و رسیدن آن به جایگاه شایسته در توسعه بخش کشاورزی استان، اقدامات لازم را به عمل آورید.
توفیق روز افزون جناب عالی و اعضای هیئت مدیره صندوق را در خدمت به بخش کشاورزی و کشاورزان استان از خداوند متعال مسئلت می نمایم.»

بیشتر بدانید
۲۳ فروردین ۱۴۰۱
ناظر و هماهنگ کننده تمامی صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی مستقر در استان یزد با حکم رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در تاریخ 21 فروردین ماه 1401 انتصاب شد.
۲۲ فروردین ۱۴۰۱
بازدید : 320

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ طی حکمی ‌از سوی جانعلی بهزادنسب، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، فرجام فاضلی، ناظر و هماهنگ کننده تمامی صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی مستقر در استان یزد منصوب شد.
در حکم وی آمده است: «با عنایت به جایگاه مهم صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی که با هدف تقویت حجم و کیفیت سرمایه گذاری و ساماندهی نیازهای مالی و اعتباری بخش کشاورزی تشکیل می شوند و با توجه به ضرورت هم راستایی صندوق های مستقر در استان با سیاست ها و برنامه های شرکت مادر تخصصی و سازمان جهاد کشاورزی استان، براساس هماهنگی به عمل آمده با رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، جنابعالی را به عنوان «ناظر و هماهنگ کننده تمامی صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی مستقر در استان یزد» منصوب می نمایم.
ضرورت دارد نمایندگان این شرکت در صندوق های شهرستانی، زنان روستایی و منابع طبیعی استان، هماهنگی لازم را با جنابعالی به عمل آورده، به نحوی که صندوق های مذکور بتوانند راهبردها و سیاست های بخش کشاورزی استان را متناسب با اهداف، حدود، وظایف و اختیارات صندوقهای غیردولتی پیگیری، اقدام و محقق نمایند. همچنین شرح وظایف ناظر و هماهنگ کننده جهت آگاهی و بهره برداری لازم ارسال می گردد.
توفیق روز افزون جنابعالی را از درگاه خداوند متعال مسئلت می نمایم.»

بیشتر بدانید
۲۲ فروردین ۱۴۰۱
افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی جنوب استان کرمان در مجمع عمومی فوق العاده که با حضور اکثریت سهامداران در روز 21 آذر ماه 1400 در محل دفتر صندوق برگزار گردد، تصویب شد.
۲۱ آذر ۱۴۰۰
بازدید : 708

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی؛ در مجمع عمومی فوق العاده صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی جنوب استان کرمان با محوریت بررسی و تصویب تفویض اختیار افزایش سرمایه از مبلغ ۱۵۹ میلیارد و ۵۹۶ میلیون و ۴۰ هزار ریال به ۶۰۰ میلیارد ریال در اجرای ماده ۱۶۲ اصلاحیه قانون تجارت تصوسی شد.
این مجمع با حضور محمدرضا قائدی فر، رئیس هیئت مدیره صندوق به عنوان نماینده شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و هیئت مدیره و مدیر عامل و حضور اکثریت سهامداران روز ۲۱ آذرماه ۱۴۰۰ در محل دفتر صندوق تشکیل شد و رسمیت پیدا کرد.

بیشتر بدانید
۲۱ آذر ۱۴۰۰

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان هرمزگان گفت:یکی ازعوامل مهم تولید واشتغال در بخش روستاها سرمایه است. پروژه های اعتباری و وام دهی ابزار مناسبی برای رسیدن به اهداف بهره وری وافزایش تولید ورفع محرومیت وفقر ازجامعه روستایی است.
حجت دهقانی گفت:زندگی در محیط روستا به گونه ای است که روستاییان ناچار به استفاده از وام هستند.دوعامل اساسی که روند زندگی روستاییان راتحت تاثیر قرار می دهدکه شامل: ۱-روستاییان با طبیعت سروکار دارند و طبیعت حوادثی دارد که قابل پیش بینی نیستند( سیل،زلزله،اتش سوزی،سرمازدگی وغیره…) ۲-عواملی که گاه موجب افزایش هزینه های معمولی یک خانوارمیگرددمسائلی از قبیل (ازدواج،بیماری اعضا؛ خانوار،خرابی وسایل وادوات و…) که هزینه خانوار را بالا می برد.
ازطرفی عملکرد نظام بانکی کشور به گونه ای است که گروه های روستایی را از زیرچترحمایتهای اعتباری به واسطه ضمانت سنگین وشرایط سخت اداری خارج می کندوفقط ازپس انداز انان استفاده می نماید زیرا پرداخت تسهیلات به گروه های روستایی ریسکی بسیار بزرگ محسوب می شود.
وی گفت:با تاسیس صندوق های حمایت ازتوسعه منابع طبیعی به عنوان یک نهاد حمایتی مالی به تخصیص اعتباربه بهره برداران وسهام داران در کمترین زمان و وثیقه های قابل ارائه توسط انان همچنین کارمزد چهار درصد علاوه بر امور اقتصادی ومعیشیتی بهره برداران که موجب بهبود معیشیت،کاهش تخریب ودر نتیجه احیاء وتوسعه عرصه های منابع طبیعی می شودکه این امر درراستای وظیفه حاکمیتی نیز میباشد.

بیشتر بدانید
۱۰ آذر ۱۴۰۰

حجت دهقانی فورخورجی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: تسهیلات پرداختی صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی نسبت به سال ۹۶ افزایش دو برابری داشته که در بخش آبخیزداری برای جلوگیری از سیل، ذخیره آب زیر زمینی و مقابله با خشکسالی منجر به ذخیره سازی ۳ میلیون متر مکعب آب شده است.

وی بیان داشت: همچنین خرید ۱۰۰ تن خوراک دام، ۶۰۰ هزار اصله تولید نهال جنگلی و مرتعی و بیابان زدایی طرح آبرسانی برای کشت نهال انجام شده است.

این مقام مسوول خاطر نشان کرد: با توجه به گستردگی عرصه های منابع طبیعی و نبود امکان تامین منابع اعتباری دولتی، برای حفظ و توسعه منابع طبیعی استان به مشارکت بیشتر مردم نیاز است.

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی هرمزگان ادامه داد: اولین گام های اجرایی در توسعه منابع طبیعی استان شامل، بازسازی و ساماندهی مشارکت مردمی در قالب تعاونی خدمات مرتع داری، تشکیل تعاونی دام و مرتع روستایی، تعاونی های فراگیر منابع طبیعی و صندوق های خرد است.

دهقانی فورخورجی اظهار داشت: هر کدام از این تعاونی ها با عضویت در صندوق منابع طبیعی می توانند به منظور توانمند شدن، ایجاد اشتغال و مهاجرت معکوس در روستاها و دریافت تسهیلات آسان بدون پروسه های بانکی و با ضمانت راحت و آسان زمینه توسعه پایدار در بخش منابع طبیعی را فراهم کنند.

وی گفت: در صورت افزایش سرمایه صندوق از طریق تسهیلات فنی و اعتباری پیش بینی شده در قانون و درخواست تعاونی های منابع طبیعی، امکان رونق تولید و پرداخت وام های اشتغال زا به این تعاونی ها وجود دارد.

بیشتر بدانید
۱۰ آذر ۱۴۰۰
گردهمایی نمایندگان و مدیران عامل صندوق های استانی، شهرستانی و منابع طبیعی استان خراسان شمالی به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.
۸ مهر ۱۴۰۰
بازدید : 919

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ گردهمایی نمایندگان و مدیران عامل صندوق های استانی، شهرستانی و منابع طبیعی استان خراسان شمالی با حضور داریوش اعرابی،مدیر امورمجامع و نمایندگان، هوشنگ محمدی؛ مدیر توسعه عملیات و بهبود بهره وری، علیرضا اشرفی، مشاور مدیرعامل و علیرضا رئیسی، رئیس اداره امور نمایندگان شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی روز چهارشنبه ۷ مهرماه ۱۴۰۰ به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.
گردهمایی نمایندگان و مدیران عامل صندوق های استانی، شهرستانی و منابع طبیعی استان خراسان شمالی با حضور داریوش اعرابی،مدیر امورمجامع و نمایندگان، هوشنگ محمدی؛ مدیر توسعه عملیات و بهبود بهره وری، علیرضا اشرفی، مشاور مدیرعامل و علیرضا رئیسی، رئیس اداره امور نمایندگان شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی روز چهارشنبه ۷ مهرماه ۱۴۰۰ به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.
گفتنی است؛ این جلسه پیرامون بررسی مسائل و مشکلات صندوق و افزایش سرمایه صندوق های شهرستانی شیروان، بجنورد، فاروج، مانه و سملقان، جاجرم، اسفراین، راز و جرگلان و گرم، توسعه منابع طبیعی خراسان شمالی و صندوق استان برپاشد.

بیشتر بدانید
۸ مهر ۱۴۰۰
سرپرست جدید روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی با حکم رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی انتصاب شد.
۲۰ شهریور ۱۴۰۰
بازدید : 1203

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ طی حکمی ‌از سوی جانعلی بهزاد نسب، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، حسین شاهباز، به عنوان سرپرست روابط عمومی وامور بین الملل شرکت مادر تخصصی منصوب شد.
در حکم وی آمده است: « با عنایت به سوابق و تجربیات ارزنده جنابعالی، بدین وسیله به عنوان «سرپرست روابط عمومی و
امور بین الملل» شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی تعیین می شوید.
امید است با همکاری تمامی مدیریت های شرکت و تعامل با صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی در جهت تحقق مسئولیت محوله موفق باشید.
توفیق روز افزون شما را از درگاه خداوند متعال مسئلت می نمایم.»

بیشتر بدانید
۲۰ شهریور ۱۴۰۰
ناظر و هماهنگ کننده صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستانی، زنان روستایی و منابع طبیعی استان تهران با حکم رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی انتصاب شد.
۱۹ مرداد ۱۴۰۰
بازدید : 1239

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ طی حکمی ‌از سوی جانعلی بهزاد نسب، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، نایبعلی رحیمی، به عنوان ناظر و هماهنگ کننده صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستانی، زنان روستایی و منابع طبیعی استان تهران منصوب شد.
در حکم وی آمده است:« با عنایت به اهمیت هماهنگی و هم افزایی فعالیت صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی در راستای تقویت حجم و کیفیت سرمایه گذاری و ساماندهی نیازهای مالی و اعتباری بخش کشاورزی در چارچوب سیاست ها و برنامه های ابلاغی و نظر به توانمندی و تجربیات ارزشمند شما، جنابعالی را به عنوان «ناظر و هماهنگ کننده صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستانی، زنان روستایی و منابع طبیعی استان تهران» منصوب می نمائیم.
ضرورت دارد نمایندگان این شرکت در صندوق های شهرستانی، زنان روستایی و منابع طبیعی استان، هماهنگی لازم را با جنابعالی به عمل آورند، به نحوی که صندوق های مذکور بتوانند راهبردها و سیاست های بخش کشاورزی استان را متناسب با اهداف، حدود و وظایف و اختیارات صندوق های غیردولتی پیگیری، اقدام و محقق نمایند. شرح وظایف ناظر و هماهنگ کننده صندوق های شهرستانی، زنان روستایی و منابع طبیعی برای اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد.
توفیق روز افزون جنابعالی را از درگاه خداوند متعال مسئلت می نمایم.»

بیشتر بدانید
۱۹ مرداد ۱۴۰۰
نماینده جدید شرکت مادر تخصصی در هيأت مديره صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي استان تهران با حکم رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی انتصاب شد.
۱۴ تیر ۱۴۰۰
بازدید : 1422

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ طی حکمی ‌از سوی جانعلی بهزاد نسب، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در روز یکشنبه ۱۳ تیرماه ۱۴۰۰، ایوب فصاحت، به عنوان نماینده شرکت مادر تخصصی در هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان تهران منصوب شد.
در حکم وی آمده است:« با عنایت به توان و تجربیات جنابعالی و با استناد به ماده ۱۱۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت، جنابعالی را به عنوان نماینده این شرکت در هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان تهران منصوب می نمایم.
لازم است تا ضمن رعایت مفاد اساسنامه صندوق، قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات مربوطه و اهتمام لازم برای تقویت و توسعه تشکل های بخش کشاورزی سهامدار صندوق، در راستای اهداف، سیاست ها و برنامه های شرکت مادر تخصصی به منظور ارتقای وضعیت کمی و کیفی فعالیت صندوق و رسیدن آن به جایگاه شایسته در توسعه بخش کشاورزی استان، اقدامات لازم را به عمل آورید.
توفیق روز افزون جنابعالی و اعضای هیات مدیره صندوق را در خدمت به بخش کشاورزی و کشاورزان استان از خداوند متعال مسئلت می نمایم.»

بیشتر بدانید
۱۴ تیر ۱۴۰۰