اساسنامه

فصل اول – کلیات

ماده ۱- صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی – که در این اساسنامه “صندوق” نامیده می شود- دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و به صورت شرکت مادر تخصصی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی فعالیت می کند.
ماده۲- صندوق درچارچوب ضوابط این اساسنامه و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی و سایر قوانین و مقررات مربوط فعالیت می کند
ماده۳- مدت فعالیت صندوق نامحدود و مرکز اصلی آن تهران است.
ماده۴- سرمایه اولیه صندوق مبلغ دویست میلیارد (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال است که به بیست میلیون (۲۰/۰۰۰/۰۰۰) سهم ده هزار (۱۰/۰۰۰) ریالی تقسیم و به این شرح تامین می شود:

  • مبلغ صد میلیارد (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از محل فروش اموال و امکانات مازاد وزارت جهاد کشاورزی.
  • مبلغ نود و هشت میلیارد(۹۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از محل کمکهای دولت.
  • مبلغ دو میلیارد (۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از محل مشارکت تولید کنندگان بخش کشاورزی.

 

تبصره- مبلغ چهارمیلیارد و ششصد و شش میلیون (۴/۶۰۶/۰۰۰/۰۰۰) ریال سرمایه فعلی شرکت خدمات مهندسی جهاد به عنوان بخشی از سهم کمکهای دولت تلقی می شود.

ماده ۵- هدف صندوق، حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی است و در زیر بخشهای زراعت و باغبانی، دامداری و دامپروری، جنگل و مرتع، شیلات و آبزیان و صنایع و خدمات مرتبط با وظایف وزارت جهاد کشاورزی فعالیت می کند.
ماده۶- وظایف و اختیارات صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط در جهت تحقق هدف آن و در چارچوب وظایف وزارت جهاد کشاورزی به شرح زیر تعیین می شود:

تقویت حجم و کیفیت سرمایه گذاری در فعالیتهای مرتبط با بخش کشاورزی
اعطای تسهیلات و کمک به صندوقهای تخصصی، محصولی یا منطقه ای مرتبط با فعالیتهای بخش کشاوزی و نظارت بر چگونگی استفاده از آنها
حمایت از تولید کنندگان و فعالان بخش کشاورزی در مواجهه با موقعیتهای بحرانی.
کمک به تولید کنندگان برای افزایش ظرفیتهای صادرات محصولات کشاورزی و نظارت بر چگونگی استفاده از آنها.
دریافت اعتبار و کمکهای مالی از دولت، بانکها و سایر موسسات مالی داخلی وخارجی.

ماده ۷- صندوق دارای ارکان زیر است:

مجمع عمومی
هیئت مدیره
بازرس
فصل دوم- مجمع عمومی

ماده ۸- مجمع عمومی صندوق از اجتماع نمایندگان سهام دولت و نمایندگان سهام تولید کنندگان بخش کشاورزی تشکیل می شود و بر دو نوع است:

مجمع عمومی عادی
مجمع عمومی فوق العاده

تبصره- علاوه بر مجمع عمومی سالانه، مجمع عمومی عادی در طول سال به فوق العاده نیز می تواند تشکیل شود

ماده ۹- نمایندگان سهام دولت در مجمع عمومی به این شرح تعیین می شوند:

وزیر جهاد کشاورزی (رییس).
وزیرامور اقتصادی و دارایی
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
وزیر بازرگانی
وزیر تعاون

ماده ۱۰- جلسات مجمع عمومی به دعوت رییس مجمع عمومی یا مدیر عامل تشکیل می شود و با حضور اکثریت اعضا به شرط حضور رییس مجمع رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرای حاضران و رای مثبت رییس مجمع معتبر است.
ماده ۱۱- وظایف و اختیارات مجمع عمومی به این شرح است:

تعیین سیاستها و روشهای دستیابی به هدفهای صندوق هماهنگ با اهداف، سیاستها و برنامه های بخش کشاورزی و توسعه روستایی
انتخاب و عزل اعضای هیئت مدیره و تعیین حقوق، مزایا و پاداش آنها بر اساس مقررات مربوط
بررسی و تصویب بودجه سالانه که از طرف هیئت مدیره صندوق پیشنهاد می شود
بررسی و تصویب ترازنامه ، حساب سود و زیان و صورتهای مالی صندوق بنا به گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و اخذ تصمیمات مقتضی
بررسی و تصویب آیین نامه های داخلی از جمله آیین نامه های اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی صندوق در چارچوب قوانین و مقررات مربوط
نظارت بر حسن اجرای طرحها و برنامه های مصوب
اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهایی که از طرف هیئت مدیره صندوق یا هر یک از اعضای مجمع عمومی اریه می شود

تبصره ۱- ارایه پیشنهاد در خصوص کاهش و افزایش سرمایه صندوق و اصلاح اساسنامه به مرجع قانونی در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.

 

تبصره ۲- تصمیمات مجمع فوق العاده همواره با اکثریت دو سوم آرای صاحبان سهام که در جلسه رسمی حاضر باشند معتبر خواهد بود.

فصل سوم- هیئت مدیره و مدیر عامل

ماده ۱۲- هیئت مدیره صندوق، از پنج نفر تشکیل می شود که بنا به پیشنهاد رییس مجمع و تصویب مجمع عمومی تعیین و با حکم وزیر جهاد کشاورزی مصوب می شوند.

تبصره ۱- حداقل دو نفر از اعضای هیئت مدیره تمام وقت و موظف هستند.

تبصره ۲- دوره خدمت اعضای هیئت مدیره چهار سال و انتخاب مجدد آنها بلامانع است

تبصره ۳- جایگزینی هر یک ازاعضای هیئت مدیره صندوق قبل از انقضای چهارسال با تصویب مجمع عمومی بلامانع است

ماده ۱۳- جلسات هیئت مدیره با حضور حداقل سه نفر رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر است.
ماده ۱۴- هیئت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور صندوق با توجه به موضوع و اهداف مندرج در این اساسنامه و قوانین ومقررات مربوط به شرکتهای دولتی و سایر قوانین و مقررات مربوط است.مگر در مواردی که به موجب قانون یا این اساسنامه اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجمع عمومی یا مدیرعامل صندوق باشد.
ماده ۱۵- وظایف هیئت مدیره به شرح زیر است:

تهیه آیین نامه های داخلی و ارایه آن جهت تصویب به مجمع عمومی
پیشنهاد اصلاح اساسنامه و آیین نامه های داخلی به مجمع عمومی جهت سیر مراحل قانونی
تهیه و تنظیم ترازنامه، حساب سود و زیان و صورتهای مالی سالانه صندوق و ارایه آن به مجمع عمومی
تهیه و تنظیم بودجه صندوق و پیشنهاد آن به مجمع عمومی جهت تصویب
نظارت بر امور مالی و اداری صندوق
بررسی و تصویب خلاصه صورت دارایی و بدهیهای صندوق به پیشنهاد مدیرعامل و تسلیم آن به بازرس قانونی
اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی

ماده ۱۶- رییس هیئت مدیره و مدیرعامل بالاترین مقام اداری و اجرایی صندوق است که به پیشنهاد هیئت مدیره و با حکم رییس مجمع عمومی برای مدت چهارسال انتخاب می شود و انتخاب مجدد او بلامانع است
ماده ۱۷- وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح زیر است:

مسوولیت نمایندگی رسمی صندوق در مقابل دستگاههای دولتی و غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع قانونی با حق توکیل به غیر.
دعوت از اعضای مجمع عمومی جهت شرکت در جلسات عادی و فوق العاده
اتخاذ تصمیم و اقدام در مورد کلیه عملیات و معاملات صندوق به هر شکل و با هر شخص حقیقی و حقوقی به استثنای آنچه جزو اختیارات مجمع عمومی و هیئت مدیره قرارداده شده با رعایت مقررات این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط
اجرای کلیه تصمیمات مجمع عمومی و هیئت مدیره
تنظیم خلاصه صورت دارایی و بدهیهای صندوق و ارایه آن به هیئت مدیره.
عزل و نصب کارکنان صندوق و تعیین شغل، حقوق، دستمزد، پاداش، ترفیع، تشویق، تنبیه آنان بر اساس مقررات و آیین نامه های مصوب مجمع عمومی
تصویب پرداخت وام به کارکنان صندوق در چارچوب قوانین مربوط و با رعایت آیین نامه ها و مقررات مصوب مجمع عمومی

تبصره- مدیرعامل می تواند قسمتی از وظایف خود را به هر یک از اعضای هیئت مدیره یا کارکنان صندوق با تشخیص و مسوولیت خود تفویض نماید.

فصل چهارم- مقررات مالی

ماده ۱۸- بازرس قانونی صندوق سازمان حسابرسی است که بر اساس مقررات مربوط انجام وظایف می نماید.
ماده ۱۹- صندوق می تواند نسبت به تامین منابع مالی لازم از طریق دریافت کمک و اعتبار از دولت و موسسات و سازمانهای داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.
ماده ۲۰- حسابهای صندوق ترجیحا نزد بانک کشاورزی افتتاح و نگهداری می شود.
ماده ۲۱- چکهاد و اسناد مالی و سایر اسناد لازم الاجرا و تعهدآور صندوق باید به اعضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره (به انتخاب هیئت مدیره) برسد.
ماده ۲۲- سال مالی صندوق به جز سال اول، از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفندماه همان سال خواهد بود.
ماده ۲۳- ترازنامه سالانه حداقل یک ماه قبل از تشکیل مجمع عمومی برای رسیدگی به بازرس قانونی صندوق تسلیم خواهد شد و ترازنامه هر سال باید قبل از پایان مرداد ماه سال بعد برای تصویب به مجمع عمومی تسلیم شود.

این اساسنامه به موجب نامه های شماره ۲۷۷۰/۴۰/۸۲ به مورخ ۲۴/۱/۱۳۸۲ و شماره ۳۰۱۷/۴۰/۸۲ مورخ ۲۸/۲/۱۳۸۲ شواری نگهبان به تایید شواری یاد شده رسیده است

نظر ۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *