چاپ مطلب
تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ www.sfida.ir

اساسنامه


فصل اول – کلیات ماده 1- صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی – که در این اساسنامه "صندوق" نامیده می شود- دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و به صورت شرکت مادر تخصصی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی فعالیت می کند. ماده2- صندوق درچارچوب ضوابط این اساسنامه و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی و سایر قوانین و مقررات مربوط فعالیت می کند ماده3- مدت فعالیت صندوق نامحدود و مرکز اصلی آن تهران است. ماده4- سرمایه اولیه صندوق مبلغ دویست میلیارد (200/000/000/000) ریال است که به بیست میلیون (20/000/000) سهم ده هزار (10/000) ریالی تقسیم و به این شرح تامین می شود:
  • مبلغ صد میلیارد (100/000/000/000) ریال از محل فروش اموال و امکانات مازاد وزارت جهاد کشاورزی.
  • مبلغ نود و هشت میلیارد(98/000/000/000) ریال از محل کمکهای دولت.
  • مبلغ دو میلیارد (2/000/000/000) ریال از محل مشارکت تولید کنندگان بخش کشاورزی.
 
تبصره- مبلغ چهارمیلیارد و ششصد و شش میلیون (4/606/000/000) ریال سرمایه فعلی شرکت خدمات مهندسی جهاد به عنوان بخشی از سهم کمکهای دولت تلقی می شود.
ماده 5- هدف صندوق، حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی است و در زیر بخشهای زراعت و باغبانی، دامداری و دامپروری، جنگل و مرتع، شیلات و آبزیان و صنایع و خدمات مرتبط با وظایف وزارت جهاد کشاورزی فعالیت می کند. ماده6- وظایف و اختیارات صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط در جهت تحقق هدف آن و در چارچوب وظایف وزارت جهاد کشاورزی به شرح زیر تعیین می شود: تقویت حجم و کیفیت سرمایه گذاری در فعالیتهای مرتبط با بخش کشاورزی اعطای تسهیلات و کمک به صندوقهای تخصصی، محصولی یا منطقه ای مرتبط با فعالیتهای بخش کشاوزی و نظارت بر چگونگی استفاده از آنها حمایت از تولید کنندگان و فعالان بخش کشاورزی در مواجهه با موقعیتهای بحرانی. کمک به تولید کنندگان برای افزایش ظرفیتهای صادرات محصولات کشاورزی و نظارت بر چگونگی استفاده از آنها. دریافت اعتبار و کمکهای مالی از دولت، بانکها و سایر موسسات مالی داخلی وخارجی. ماده 7- صندوق دارای ارکان زیر است: مجمع عمومی هیئت مدیره بازرس فصل دوم- مجمع عمومی ماده 8- مجمع عمومی صندوق از اجتماع نمایندگان سهام دولت و نمایندگان سهام تولید کنندگان بخش کشاورزی تشکیل می شود و بر دو نوع است: مجمع عمومی عادی مجمع عمومی فوق العاده
تبصره- علاوه بر مجمع عمومی سالانه، مجمع عمومی عادی در طول سال به فوق العاده نیز می تواند تشکیل شود
ماده 9- نمایندگان سهام دولت در مجمع عمومی به این شرح تعیین می شوند: وزیر جهاد کشاورزی (رییس). وزیرامور اقتصادی و دارایی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وزیر بازرگانی وزیر تعاون ماده 10- جلسات مجمع عمومی به دعوت رییس مجمع عمومی یا مدیر عامل تشکیل می شود و با حضور اکثریت اعضا به شرط حضور رییس مجمع رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرای حاضران و رای مثبت رییس مجمع معتبر است. ماده 11- وظایف و اختیارات مجمع عمومی به این شرح است: تعیین سیاستها و روشهای دستیابی به هدفهای صندوق هماهنگ با اهداف، سیاستها و برنامه های بخش کشاورزی و توسعه روستایی انتخاب و عزل اعضای هیئت مدیره و تعیین حقوق، مزایا و پاداش آنها بر اساس مقررات مربوط بررسی و تصویب بودجه سالانه که از طرف هیئت مدیره صندوق پیشنهاد می شود بررسی و تصویب ترازنامه ، حساب سود و زیان و صورتهای مالی صندوق بنا به گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و اخذ تصمیمات مقتضی بررسی و تصویب آیین نامه های داخلی از جمله آیین نامه های اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی صندوق در چارچوب قوانین و مقررات مربوط نظارت بر حسن اجرای طرحها و برنامه های مصوب اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهایی که از طرف هیئت مدیره صندوق یا هر یک از اعضای مجمع عمومی اریه می شود
تبصره 1- ارایه پیشنهاد در خصوص کاهش و افزایش سرمایه صندوق و اصلاح اساسنامه به مرجع قانونی در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.
 
تبصره 2- تصمیمات مجمع فوق العاده همواره با اکثریت دو سوم آرای صاحبان سهام که در جلسه رسمی حاضر باشند معتبر خواهد بود.
فصل سوم- هیئت مدیره و مدیر عامل ماده 12- هیئت مدیره صندوق، از پنج نفر تشکیل می شود که بنا به پیشنهاد رییس مجمع و تصویب مجمع عمومی تعیین و با حکم وزیر جهاد کشاورزی مصوب می شوند.
تبصره 1- حداقل دو نفر از اعضای هیئت مدیره تمام وقت و موظف هستند. تبصره 2- دوره خدمت اعضای هیئت مدیره چهار سال و انتخاب مجدد آنها بلامانع است تبصره 3- جایگزینی هر یک ازاعضای هیئت مدیره صندوق قبل از انقضای چهارسال با تصویب مجمع عمومی بلامانع است
ماده 13- جلسات هیئت مدیره با حضور حداقل سه نفر رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر است. ماده 14- هیئت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور صندوق با توجه به موضوع و اهداف مندرج در این اساسنامه و قوانین ومقررات مربوط به شرکتهای دولتی و سایر قوانین و مقررات مربوط است.مگر در مواردی که به موجب قانون یا این اساسنامه اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجمع عمومی یا مدیرعامل صندوق باشد. ماده 15- وظایف هیئت مدیره به شرح زیر است: تهیه آیین نامه های داخلی و ارایه آن جهت تصویب به مجمع عمومی پیشنهاد اصلاح اساسنامه و آیین نامه های داخلی به مجمع عمومی جهت سیر مراحل قانونی تهیه و تنظیم ترازنامه، حساب سود و زیان و صورتهای مالی سالانه صندوق و ارایه آن به مجمع عمومی تهیه و تنظیم بودجه صندوق و پیشنهاد آن به مجمع عمومی جهت تصویب نظارت بر امور مالی و اداری صندوق بررسی و تصویب خلاصه صورت دارایی و بدهیهای صندوق به پیشنهاد مدیرعامل و تسلیم آن به بازرس قانونی اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی ماده 16- رییس هیئت مدیره و مدیرعامل بالاترین مقام اداری و اجرایی صندوق است که به پیشنهاد هیئت مدیره و با حکم رییس مجمع عمومی برای مدت چهارسال انتخاب می شود و انتخاب مجدد او بلامانع است ماده 17- وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح زیر است: مسوولیت نمایندگی رسمی صندوق در مقابل دستگاههای دولتی و غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع قانونی با حق توکیل به غیر. دعوت از اعضای مجمع عمومی جهت شرکت در جلسات عادی و فوق العاده اتخاذ تصمیم و اقدام در مورد کلیه عملیات و معاملات صندوق به هر شکل و با هر شخص حقیقی و حقوقی به استثنای آنچه جزو اختیارات مجمع عمومی و هیئت مدیره قرارداده شده با رعایت مقررات این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط اجرای کلیه تصمیمات مجمع عمومی و هیئت مدیره تنظیم خلاصه صورت دارایی و بدهیهای صندوق و ارایه آن به هیئت مدیره. عزل و نصب کارکنان صندوق و تعیین شغل، حقوق، دستمزد، پاداش، ترفیع، تشویق، تنبیه آنان بر اساس مقررات و آیین نامه های مصوب مجمع عمومی تصویب پرداخت وام به کارکنان صندوق در چارچوب قوانین مربوط و با رعایت آیین نامه ها و مقررات مصوب مجمع عمومی
تبصره- مدیرعامل می تواند قسمتی از وظایف خود را به هر یک از اعضای هیئت مدیره یا کارکنان صندوق با تشخیص و مسوولیت خود تفویض نماید.
فصل چهارم- مقررات مالی ماده 18- بازرس قانونی صندوق سازمان حسابرسی است که بر اساس مقررات مربوط انجام وظایف می نماید. ماده 19- صندوق می تواند نسبت به تامین منابع مالی لازم از طریق دریافت کمک و اعتبار از دولت و موسسات و سازمانهای داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید. ماده 20- حسابهای صندوق ترجیحا نزد بانک کشاورزی افتتاح و نگهداری می شود. ماده 21- چکهاد و اسناد مالی و سایر اسناد لازم الاجرا و تعهدآور صندوق باید به اعضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره (به انتخاب هیئت مدیره) برسد. ماده 22- سال مالی صندوق به جز سال اول، از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفندماه همان سال خواهد بود. ماده 23- ترازنامه سالانه حداقل یک ماه قبل از تشکیل مجمع عمومی برای رسیدگی به بازرس قانونی صندوق تسلیم خواهد شد و ترازنامه هر سال باید قبل از پایان مرداد ماه سال بعد برای تصویب به مجمع عمومی تسلیم شود. این اساسنامه به موجب نامه های شماره 2770/40/82 به مورخ 24/1/1382 و شماره 3017/40/82 مورخ 28/2/1382 شواری نگهبان به تایید شواری یاد شده رسیده است


© کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به " شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی" میباشد.