فرایند تشکیل

فصل اول- کلیات

ماده ۱) به استناد ماده ۱۲ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و بند ۲ مصوبه شماره ۳۳۵۱۵/ت ۲۵۳۲۱ ه مورخ ۲۶/۱۲/۸۱ هیئت وزیران، دستورالعمل چگونگی تشکیل صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی به شرح زیر برای اجرا تصویب می گردد.

ماده ۲) در این دستور العمل واژه های اختصاری زیر به جای عبارتهای مشروح مربوط به کار می روند:

الف: شرکت مادر- شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

ب: صندوق- صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی (غیر دولتی)

ج- معاونت- معاونتهای تخصصی وزارت جهاد کشاورزی استانها

د: سازمان استان- سازمانهای جهاد کشاورزی استانها

ه: متقاضیان- تولید کنندگان بخش کشاورزی که متقاضی تشکیل صندوق هستند.

و: سهم شرکت مادر- میزان سهام شرکت مادر در صندوق های غیر دولتی

ز: کمیسیون- کمیسیون بررسی و ارزیابی طرحهای پیشنهادی برای تشکیل صندوق

 

فصل دوم – مرجع بررسی

 

ماده ۳) برای بررسی و ارزیابی طرحهای پیشنهادی برای تشکیل صندوقها، کمیسیونی مرکب از اعضای ذیل تشکیل می گردد.

الف: مدیرعامل شرکت مادر

ب: یک نفر عضو هیئت مدیره به انتخاب هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی

ج: معاونت تخصصی و یا رئیس سازمان استان حسب مورد

ماده ۴) اهم وظایف کمیسیون به شرح زیر می باشد:

الف: بررسی طرحهای مطالعات امکانپذیری ارسالی از طرف متقاضیان و رد یا قبول آنها

ب: تعیین اولویت طرحهای پذیرفته شده و ارجاع آنها به متقاضیان جهت تهیه طرح توجیه  فنی- مالی- اقتصادی آنها.

ج: بررسی ، ارزیابی و تصویب طرحهای توجیهی

د: تعیین سهم شرکت مادر در سرمایه صندوقها

ه: تعیین نماینده شرکت مادر در هیئت موسس و هیئت مدیره صندوقها

تبصره ۱) معیارها و ضوابط پذیرش طرح، چارچوب ، رئوس و عناوین موضوعاتی که می بایست در مطالعه امکانپذیری و همچنین در تهیه طرح توجیهی ملحوظ و در گزارش توجیهی ارائه گردد. طی فرمهای مشخص در اختیار سازمان استانها و معاونتها قرار می گیرد.

 

فصل سوم- نظام پذیرش

ماده ۵) هر یک از متقاضیان پس از شناسایی و تعیین مشخصات صندوق مورد نیاز ، نسبت به تهیه طرح مطالعات امکانپذیری اقدام و گزارش مطالعه را برای ارسال به شرکت مادر به معاونت  تخصصی و یا سازمان استان تحویل می نمایند.

ماده ۶) گزارش مطالعات امکانپذیری تشکیل صندوق ها به ترتیب زمان وصول به شرکت مادر در جلسات کمیسیون با حضور متقاضیان مطرح و دلایل متقاضیان استماع می گردد.

ماده ۷) کمیسیون پس از بررسی لازم، نسبت به تعیین اولویت و پذیرش اولیه و یا عدم پذیرش تصمیم گیری نموده، نظر کمیسیون از طریق شرکت مادر بصورت کتبی به متقاضیان اعلام می گردد.

تبصره ۱) در صورتیکه کمیسیون طرح پیشنهادی را بصورت مشروط پذیرفته باشد نقطه نظرات کمیسیون بطور مشروح جهت لحاظ نمودن در طرح توجیهی به اطلاع متقاضیان می رسد.

ماده ۸) متقاضیان مطابق ضوابط و فرمهای مشخص طرح توجیهی صندوق مربوطه را تهیه نموده و گزارش مطالعات به همراه مستندات آن از طریق معاونت تخصصی یا سازمان استان به شرکت مادر ارسال می گردد.

تبصره ۱) چنانچه شرکت مادر گزارش دریافتی را کافی نداند نقطه نظرات و پیشنهادات خود را جهت اصلاح و تمکیل گزارش از طریق معاونت تخصصی و یا سازمان استان به اطلاع متقاضی می رساند.

ماده ۹) کمیسیون پس از بررسی گزارش توجیهی ، نظر نهایی خود را مبنی بر قبول یا رد تشکیل صندوق همراه با دلایل بطور مشروح و کتبی به هیئت مدیره ارسال می نماید.

ماده ۱۰) مدیر عامل گزارش توجیهی و اظهار نظر کتبی کمیسیون را در دستور کار هیئت مدیره قرار داده، هیئت مدیره در خصوص تشکیل صندوق پیشنهادی تصمیم گیری می نماید.

 

فصل چهارم- اجرا و راه اندازی

ماده ۱۱) هیئت موسس پس از اخذ مجوز تشکیل صندوق از شرکت مادر نسبت به طی مراحل قانونی تاسیس صندق مطابق با قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات مربوطه اقدام می نماید.

ماده ۱۲) هیئت موسس برای جلب مشارک سایر تولید کنندگان اقدام می نماید . برای انجام هر چه بهتر این مهم هیئت موسس از هماهنگی ، همکاری و مساعدت معاونتها و سازمان استانها استفاده خواهد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *