اهمیت اعتبارات روستایی و ضرورت تشکیل صندوقهای منابع طبیعی

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان هرمزگان گفت:یکی ازعوامل مهم تولید واشتغال در بخش روستاها سرمایه است. پروژه های اعتباری و وام دهی ابزار مناسبی برای رسیدن به اهداف بهره وری وافزایش تولید ورفع محرومیت وفقر ازجامعه روستایی است.
حجت دهقانی گفت:زندگی در محیط روستا به گونه ای است که روستاییان ناچار به استفاده از وام هستند.دوعامل اساسی که روند زندگی روستاییان راتحت تاثیر قرار می دهدکه شامل: 1-روستاییان با طبیعت سروکار دارند و طبیعت حوادثی دارد که قابل پیش بینی نیستند( سیل،زلزله،اتش سوزی،سرمازدگی وغیره…) 2-عواملی که گاه موجب افزایش هزینه های معمولی یک خانوارمیگرددمسائلی از قبیل (ازدواج،بیماری اعضا؛ خانوار،خرابی وسایل وادوات و…) که هزینه خانوار را بالا می برد.
ازطرفی عملکرد نظام بانکی کشور به گونه ای است که گروه های روستایی را از زیرچترحمایتهای اعتباری به واسطه ضمانت سنگین وشرایط سخت اداری خارج می کندوفقط ازپس انداز انان استفاده می نماید زیرا پرداخت تسهیلات به گروه های روستایی ریسکی بسیار بزرگ محسوب می شود.
وی گفت:با تاسیس صندوق های حمایت ازتوسعه منابع طبیعی به عنوان یک نهاد حمایتی مالی به تخصیص اعتباربه بهره برداران وسهام داران در کمترین زمان و وثیقه های قابل ارائه توسط انان همچنین کارمزد چهار درصد علاوه بر امور اقتصادی ومعیشیتی بهره برداران که موجب بهبود معیشیت،کاهش تخریب ودر نتیجه احیاء وتوسعه عرصه های منابع طبیعی می شودکه این امر درراستای وظیفه حاکمیتی نیز میباشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *