آئین نامه تسهیلات صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی ‏

بسمه تعالی

 

 

آئین نامه تسهیلات صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی …….

 

مجمع عمومی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی …… در جلسه مورخه ……. بنا به پیشنهاد مورخه….هیأت مدیره صندوق،و به استناد بند .. ماده .. اساسنامه صندوق   … این آئین نامه را به شرح ذیل تصویب که  جایگزین آئین نامه  اعطای تسهیلات مصوب مجمع عمومی مورخ …… گردید.

*فصل اول: تعاریف

ماده ۱-  اصطلاحات بکار رفته در این آئین نامه به شرح ذیل تعریف می شود :

۱- صندوق: منظور شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی….. می باشد که به اختصار صندوقنامیده می شود.

۲ –  عضو صندوق: سهامدارانی که سرمایه آنها تودیع شده و  به ثبت قانونی رسیده باشد.عضو صندوق تلقی می گردند.

۳- تسهیلات: عبارت از تأمین تمام یا بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای عضودر انجام فعالیتهای بخش کشاورزی در چارچوب مفاد این آئین نامه  می باشد.

۴- متقاضی: عبارت است  از اعضایی که  برای استفاده از تسهیلات موضوع این آئین نامه، درخواست خود را کتبی  بطور مستقیم یا از طریق اعطای نمایندگی یا وکالت به سایر اعضا به صندوق تسلیم می کند .

۵- طرح توجیهی :  پیش بینی  مجموعه ای از فعالیت ها و عملیات مشخص و قابل اجرا در پروژه های سرمایه گذاری است که از  توجیهات اقتصادی  ،  فنی و مالی مناسب و قابل قبولی برخورد ار باشد.

۶- گزارش توجیهی:گزارشی است که تسهیلات سرمایه در گردش را در ابعاد فنی ، مالی و اجرایی و دامنه فعالیت تشریح می کند.

۷ صلاحیت متقاضی : بر توانمندی متقاضی در اجرا ء ، مدیریت ، توانائی مالی و صلاحیت اعتباری وی اطلاق می شود .

۸- نرخ سود و کارمزد :

براساس مواد۱۹ و۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، تعیین حداقل نرخ برای انتخاب طرح های سرمایه گذاری (بازدهی طرح)،تعیین حداقل یاحداکثر نسبت سهم سود ، تعیین حداقل وحداکثر نرخ سود مورد انتظاروتعیین نرخ سود وکارمزد در عقود مورد فعالیت بانک هاازوظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار که از ارکان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد خواهد بود.

امضای هیئت رئیسه مجمع

 

    رئیس                              ناظر                                ناظر                منشی

 

 

۱

 

۹-دوره بازپرداخت تسهیلات : به دوره زمانی معینی  اطلاق می شود که طی آن دوره ،تمام تسهیلات پرداخت شده، بایدتوسط متقاضی  به صندوق بازپرداخت شود .

                ۱۰ – تسهیلات سرمایه در گردش: به تسهیلاتی گفته می شود که برای تأمین تمام یا بخشی از هزینه های

   جاری شامل تهیه  مواد اولیه و نهاده های مورد نیاز و سایر در اختیار متقاضی قرار می گیرد.

                 ۱۱-تسهیلات سرمایه گذاری ثابت : به تسهیلاتی گفته می شود که برای ایجاد، توسعه و تکمیل

                  داراییهای ثابت از قبیل ساختمان و تاسیسات ،تجهیزات ، ماشین آلات و غیره در اختیار متقاضی قرار می گیرد.

۱۲- تضمین : به اموال ، املاک و اسناد ی گفته می شود که متقاضی به عنوان پشتوانه بازپرداخت تسهیلات دریافتی به صندوق تسلیم می کند.

                   ۱۳- توثیق محل اجرای طرح: به وثیقه گرفتن کلیه دارائیهای ثابت آتی الا حداث  از محل تسهیلات

                     پرداختی ازجمله عرصه و اعیان  و ساختمانها و تاسیسات متعلقه و تجهیزات و ماشین آلات  اطلاق می شود .  

                    ۱۴- سهم آورده متقاضی : عبارت از وجوه نقد یا دارائیهای غیر نقد متقاضی می باشد که با تسهیلات

                    پرداختی صندوق در عملیات اجرائی طرح سرمایه گذاری به مصرف می رسد .       

                    ۱۵- کالای زیر کلید:  به  کالاهایی اطلاق می شود که متعلق به متقاضی بوده و بنا به ضرورت و ملاحظاتی

                       به عنوان وثیقه تسهیلات پرداختی تحت نظارت و کنترل صندوق قرار می گیرد.

                   ۱۶ تسهیلات عادی : بـه تسهیلاتی گفته می شودکـه از محل منابع داخلی  صندوق   (سرمایه ثبت شده و   

                        سپرده های اعضاء نزد صندوق ) به اعضاء صندوق پرداخت می شود .           

                  ۱۷- تسهیلات ضروری : به تسهیلاتی گفته می شود که در شرایط ضروری و احتمال وقوع خسارات قهری و

                   زیان مالی گسترده به اعضاء صندوق پرداخت می شود.

   ۱۸ – نظارت: فرآیندی است مستمر که مدیریت صندوق از طریق آن نسبت به انطباق نتایج عملیات تسهیلات پرداختی با اهداف مندرج در این آئین نامه و سایرضوابط موجود اطمینان حاصل می کند .

*فصل دوم : گردش کار

ماده ۲- پرداخت تسهیلات به متقاضیان به شرح گردش کار ذیل انجام می شود:

۱- متقاضی درخواست کتبی خود رادر  قالب فرم یک برگی به صندوق ارائه می دهد تا براساس

مقررات و ضوابط موجود مورد بررسی مدیرعامل صندوق قرار گیرد.(پیوست شماره ۱)

۲- مدیرعامل صندوق موظف است  ظرف حداکثر ۳ روزنسبت به بررسی درخواست متقاضی اقدام نموده و

نظر صندوق را مبنی بر تأئید یا عدم تأئید به صورت مکتوب ابلاغ نماید .

امضای هیئت رئیسه مجمع

 

    رئیس                              ناظر                                ناظر                منشی

 

 

 

۲

 

 

      ۳- در صورت تائید درخواست متقاضی ، مراتب بصورت مکتوب جهت ارائه طرح یا گزارش توجیهی از  سوی

        مدیرعامل به متقاضی اعلام می گردد.

     ۴- طرح یا گزارش توجیهی  متقاضی توسط مدیرعامل صندوق در دستور کار هیئت مدیره   قرار می گیرد.

       (پیوست  شماره ۲ و ۳ )

     ۵- هیئت مــدیره نسبت بـــه بـــررسی تقاضای تسهیلات  از لحاظ صلاحیت فــنی، مـــــالی و اعتباری  مــتقاضی و

        توجیهات فنی، مالی و  اقتصادی طرح و توجیهات فنی و مالی گزارش توجیهی و سایر موارد مذکور در این آئین نامه

      اقدام می  نماید.

۶- هیئت مدیره موظف است حداکثر ظرف مدت چهار روز از زمان تحویل و ثبت طرح یا گزارش توجیهی در  دبیرخانه صندوق تصمیم گیری و مصوبه مربوطه را به مدیرعامل ابلاغ نماید.(پیوست شماره ۴ و ۵)

۷-  مدیر عامل صندوق موظف است بلافاصله ظرف یک روزتصمیم هیئت مدیره را مبنی بر تصویب یا رد و یا رفع نقایص به صورت مکتوب به متقاضی اعلام کند.

۸- متقاضی حداکثر ظرف مدت ۳ روز باید مدارک و اسناد لازم را جهت تکمیل پرونده و یا دریافت تسهیلات به صندوق ارائه نماید. در غیر اینصورت اولویت استفاده جهت تسهیلات به سایر متقاضیان منتقل خواهد شد.(پیوست شماره ۶و ۷)

فصل سوم : سود و کارمزد      

ماده ۳  : نر خ سود و کارمزدتسهیلات پرداختی موضوع این آئین نامه بر حسب عقود مختلف و بازده اقتصادی- مالی آن  به شرح  ذیل تعیین می گردد: 

۱ – نرخ کارمزد تسهیلات پرداختی  در قالب قرض الحسنه از محل منابع داخلی صندوق معادل ۴ درصد در سال میباشدکه هم زمان با پرداخت تسهیلات از دریافت کننده تسهیلات اخذ می شود.

  ۲- نرخ سود قطعی و مورد انتظار تسهیلات پرداختی در قالب سایر عقود از محل منابع داخلی صندوق معادل سود کارمزد مصوب شورای پول و اعتبارو دستورالعمل های بانک مرکزی  از دریافت کننده تسهیلات اخذ می شود .

   ۳- چنانچه منابع پرداخت  تسهیلات از محل سایر منابع تأمین گردد، صندوق مجاز است علاوه بر هزینه های اجرایی

تجهیز منابع شامل سود و کارمزد  پرداختی و سایر هزینه های مرتبط ، حداقل یک درصد کارمزد از  دریافت کننده تسهیلات اخذ نماید.

 

امضای هیئت رئیسه مجمع

 

    رئیس                              ناظر                                ناظر                منشی

 

 

۳

 

 

*فصل چهارم : تضمینها

ماده ۴ : به منظور حصول اطمینان از بازگشت  بموقع تسهیلات پرداختی ، هیئت مدیره صندوق مکلف است متناسب با  

شرائط طرح یا گزارش توجیهی ، اعتبار  و حسن شهرت متقاضی، نسبت به تعیین نوع  و اخذ تضمین های لازم به شرح زیر اقدام نماید :۱-اسنادتجاری۲- اوراق مشارکت۳- گواهی سپرده های سرمایه گذاری ۴- ضمانت نامه بانکی۵- توثیق اموال غیر منقول ۶- توثیق محل اجرای طرح ۷- کالای زیر کلید (با رعایت مقررات مربوطه ) ۸ ضمانت سایر اعضاء و ضمانت زنجیره ای اعضاء  صندوق (در صورت تأئید صلاحیت ضامنین توسط هیئت مدیره صندوق )

تبصره: دستورالعمل چگونگی تضامین بازپرداخت  تسهیلات به پیوست همین آئین نامه می باشد.

*فصل پنجم : بازپرداخت تسهیلات و وصول مطالبات

ماده ۵ : دوره بـازپرداخت تسهیلات سرمایه در گردش معادل یک دوره تولید و حداکثر یکسال و تسهیلات سرمایه ای

براساس طرح توجیهی و حداکثر ۳ سال  تعیین می شود.

ماده ۶ : مدیر عامل صندوق موظف است ،اقدامات قانونی لازم را برای وصول کامل تسهیلات به طرق‌ذیل بعمل آورد :

۱-  حداقل ۲۰ روز قبل از سررسید تسهیلات موضوع را بصورت مکتوب به دریافت کننده تسهیلات یادآوری نماید .

۲-در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات در سررسید مقرر ،بلافاصله  نسبت به اخطار کتبی  و اقدام قانونی  به گیرنده

تسهیلات برای پرداخت بدهی در اسرع وقت اقدام  نماید و مراتب را بصورت مکتوب به هیئت مدیره گزارش نماید .

   تبصره ۱- مدیرعامل موظف است بصورت ماهانه گزارش وضعیت وصول تسهیلات صندوق را از نظر مطالبات سررسید  

     نشده ،سررسید شده و معوق به هیئت مدیره و بازرس شرکت اعلام نماید.بازرس شرکت در صورت لزوم به منظور جلب نظر اعضای مجمع صندوق نسبت به دعوت برای تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اقدام می نماید .

*فصل ششم : تسهیلات ضروری

ماده ۷: پرداخت تسهیلات ضروری به شرط اثبات یکی از شرایط ذیل قابل بررسی  می باشد:

       ۱ ارائه مدارک ومستنداتی دالّ بر وقوع ایراد خسارات ، زیان مالی و یا احتمال وقوع آنها از سوی متقاضی  

        ۲  هرگونه اخطاریه کتبی، قرارداد ،مستندات و یا تعهدات  مالی که به دلیل کمبود منابع  مالی  به تعویق افتاده  

         باشد.

        ۳ایجاد فرصت مناسب برای معاملاتی که منافع آن در سطح  استان ،منطقه ای یا ملی مطرح باشد.

     تبصره۱ : تشخیص وضعیت اضطرار و موافقت به پرداخت تسهیلات به متقاضی منوط به رای مثبت کلیه اعضای  

    هیئت مدیره  خواهد بود.

 

 

امضای هیئت رئیسه مجمع

رئیس                     ناظر                                ناظر                                منشی

 

 

۴

 

 

     تبصره ۲ : حداکثر میزان  قابل تخصیص برای پرداخت تسهیلات ضروری معادل ۱۰% سرمایه تودیع شده صندوق

     می باشد.

ماده ۸: پرداخت تسهیلات ضروری پس از اثبات شرایط اضطرار منوط به رعایت اولویت تسهیلات عادی و وجود

نقدینگی در صندوق می باشد.

ماده۹: سقف‌مجاز پرداخت تسهیلات‌ضروری‌به‌هر عضو‌حداکثرتاپنجاه درصد (۵۰%) سرمایه‌ثبت شده و سپرده عضونزد

صندوقو حداکثر دو بار در سال می باشد.

    ماده ۱۰: مدت زمان باز پرداخت تسهیلات ضروری حداکثر دو ماه و سود  آن معادلسـود تسهیلات مــــوضوع  بند ۲   

     ماده ۳ این آئین نامه می باشد.

    تبصره : پرداخت هرگونه تسهیلات ضروری به عضو با در نظر گرفتن شرایط مندرج در ایـــن آئین نامه ، در قـــالب       

     قرارداد جداگانه خواهد بود.

فصل هفتم : سایر مقررات

    ماده ۱۱-صندوق مکلف است فقط  به اعضای خود تسهیلات پرداخت کند.

    ماده  ۱۲-  سقف مانده تسهیلات عادی و ضروری به هر عضو نباید از ۳ برابر میزان سرمایه و سپرده وی نزد صندوق

    تجاوز کند.

ماده ۱۳ – سهم آورده متقاضی متناسب با نوع طرح یا گزارش توجیهی  و  به تشخیص هیئت مدیره صندوق تعیین می شود.

     ماده ۱۴- اعضاء موظفند به ازاء اخذ تسهیلات از صندوق ، حداقل میزان ۵ درصد تسهیلات مصوب  عادی را به عنوان         سپرده  نزد صندوق  تودیع نمایند تا در اولین جلسه مجمع عمومی مطرح و پس از تصویب ،مبلغ مذکور باضافه سود سپرده  متعلقه به آن ، به حساب افزایش سرمایه سهامداران ذی‌نفع منظور شود.

ماده ۱۵: دریافت کننده تسهیلات در صورت تأخیر در بازپرداخت به موقع بدهی خود موظف است از تاریخ سررسید

تا واریز قطعی، خسارت  تأخیر تادیه بشرح زیر (نسبت به مانده بدهی یا اقساط آن) علاوه بر سود کارمزد معمول

تسهیلات پرداخت نماید.

          ۱از یک تا پانزده روزتاخیر ، یک ریال به ازای هرسه (۳) هزار ریال درهرروز

          ۲-از یک تا ۳۰ روز تاخیر ، یک ریال به ازای هر دو (۲) هزار ریال در هر روز

      ۳مازاد بر۳۰ روز  یک ریال به ازای هر هزار ریال در هر روزاز تاریخ سررسید

 

امضای هیئت رئیسه مجمع

 

    رئیس                              ناظر                                ناظر                منشی

 

 

 

۵

 

 

    ماده ۱۶- در صورتیکه هر یک از سهامداران در بازپرداخت تسهیلات خود تأخیر داشته باشند هیئت مدیره درپرداخت

    تسهیلات جدید محدودیت های مندرج در جدول زیر را اعمال می نماید :

 

                                       مدت تأخیر

مراحل

تا ۵ روز

تا۱۵ روز تأخیر

تا ۳۰ روز تأخیر

بیشتر از ۳۰ روز

بار اول

معاف

۱ ماه

۲ ماه

۳ ماه

بار دوم

معاف

۲ ماه

۴ ماه

۶ ماه

بار سوم

معاف

۴ ماه

۸ ماه

۱۲ ماه

 

     تبصره : زمان‌های مندرج در جدول فوق ،از تاریخ تسویه تسهیلات قبلی اعمال خواهد شد.

ماده ۱۷: صندوق موظف است بر اساس آیین نامه نظارت از هر نوع تسهیلات پرداختی به متقاضیان ،نظارت به عمل

آورده و شرایط لازم را برای نظارت سایر مؤسسات اعتبار دهنده وفق قراردادهای منعقده  فراهم نماید.

تبصره : هیئت مــدیره مــوظف است مواد قانونی لازم را در مفاد قرارداد فی مابین صـندوق و تسهیلات گیرندگان بـه

 گونه ای لحاظ نمایدکه امکان نظارت برای صندوق و موسسات اعتباردهنده فراهم باشد.

      ماده ۱۸: صندوق موظف است حساب های مربوط به تسهیلات دریافتی ازسایرمؤسسات  تأمین کننده منابع اعتباری را

      به صورتی نگهداری نمایدکه درهــرزمان اطلاعات مربوط به نــحوه توزیع تسهیلات ونحوه نظارت بـــر مصرف

      تسهیلات قابل رسیدگی باشد.

      ماده  ۱۹ :  هیئت مدیره صندوق مکلف است در صورت عدم جذب تسهیلات در  راستای طرح یا گزارش توجیهی  

     مصوب نسبت به استرداد تمام یا بخشی ازتسهیلات که به مصرف عملیات تعهدی نرسیده  است، اقدام و  معادل ۱۲

     درصد آن را مقطوعاً علاوه بر  سود و کارمزد متعلقه به عنوان وجه التزام و عدم اجرای تعهدات ، از گیرنده تسهیلات

     اخذ نماید.مفاد این ماده باید در قرارداد منعقده فی‌مابین صندوق و گیرندگان  تسهیلات قید گردد.

ماده ۲۰: هرگونهپرداخت‌تسهیلات‌‌موضوع‌این‌آئین‌نامه‌به‌اعضاء، منوط‌به‌تسویه‌بدهی‌قبلی‌سررسیدشده آنها  ‌می‌باشد.

 ماده ۲۱: تمدید مهلت بازپرداخت تسهیلات موضوع این آئین نامه ممنوع است .

 ماده ۲۲: کلیه فرم ها و دستورالعمل های اجرایی این آئین نامه به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.

 ماده ۲۳: این آئین نامه در ۷ فصل و ۲۳ ماده  و ۷ تبصره در تاریخ …….. به تصویب مجمع عمومی عادی  صندوق

حمایت از توسعه بخش کشاورزی …… رسید.

 

 

امضای هیئت رئیسه مجمع

 

    رئیس                              ناظر                       ناظر                             منشی

 

۶

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *