قوانین جاری و مطرح در بخش کشاورزی که قابل استناد می باشند کدامند؟

الف-دستورالعمل و فرایند وظایف و فعالیت های قابل واگذاری وزارت جهاد کشاورزی از سایت مرکز نوسازی و تحول اداری.

ب- قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، از سایت سازمان جهاد کشاورزی استان مربوطه.

ج/ قانون تشکیلات و تعیین وظایف سازمان وزارت (جهاد) کشاورزی و منابع طبیعی (مصوب ۱۳۵۰/۱۱/۱۲) از سایت وزارت متبوع.

د/ مجموعه مقررات، بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی سازمان امور اراضی، در کتاب مجموعه قوانین سازمان امور اراضی کشور و سایت آن سازمان.

ه/قانون نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی، در سایت مرکز پژوهش های مجلس.

ی/ مجموعه قوانین تخصصی مرتبط در هر معاونت، سازمان یا اساسنامه شرکت ها و موسسات مربوطه قابل دسترسی از طریق سایت های تخصصی هریک از آن ها.

در ارتباط با مشکلات و مسائل بخش کشاورزی که دراستان وجود دارد به کجا مراجعه کنیم؟

بر اساس سیاست دولت محترم کلیه برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های هر استان در همان استان اتخاذ و اجرایی می شود که بر مسائل بخش کشاورزی نیز چنین اصلی مترتب است. در حقیقت ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان نماینده وزیر در استان مربوطه می باشد.

در ارتباط با مشکلات و مسائل صندوق ها که دراستان وجود دارد به کجا مراجعه کنیم؟

بر اساس سیاست ها و برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های هر استان در همان استان اتخاذ و اجرایی می شود که بر مسائل بخش کشاورزی نیز چنین اصلی مترتب است. در حقیقت نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان نماینده شرکت ماد تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی درصنندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان مربوطه می باشد.

شرایط بهره مندی از تسهیلات بانکی به چه صورت می باشد؟

تمامی پرسش ها در زمینه دریافت تسهیلات و نوع آن تابع ضوابط و مقررات بانکی است و اطلاعات آن در سایت بانک کشاورزی موجود و قابل دسترسی می باشد.

بهره ی وام های در صندوق ها چند درصد است؟

تمامی پرسش ها در زمینه دریافت تسهیلات و نوع آن تابع ضوابط و مقررات آن است و اطلاعات آن را می توانید با تماس با صندوق دریافت نمائید.