آدرس: تهران – خيابان توحيد -خيابان پرچم پلاک 51
كد پستي : 1457866971

تلفن :45-66907143-021
نمابر: 66907146-021
صندوق پستي : 15875-1654

عنوان مسئوليت نام و نام خانوادگي شماره تماس فرم تماس
رئيس هيئت مديره ومدير عامل جانعلی بهزاد نسب 66905192-93 فرم ارتباط با مدیرعامل
عضو هيئت مديره و قائم مقام مدير عامل عوض عليزاده مقدم 66905192-93
عضوهيئت مديره هاشم ولی پور مطلق 66905195
عضوهيئت مديره ابوالقاسم شمس 66905199-49
عضو هيئت مديره عبداله حاتمیان 66907157
مدير برنامه ريزي و تجهيز منابع علی قاسمی 66905198-99
مدير  امور نمايندگان و مجامع داریوش اعرابی 66905194-95
مدير توسعه سرمايه گذاري وتسهيلات شهریار رستمی 66907147-48
مديرمنابع انسانی و پشتیبانی امیر اسلامی 66907150-51
مدير امور مالي واعتبارات حميد رضا رشمئي 66907152-53
مدیر توسعه عملیات و بهبود بهره وری هوشنگ محمدی 66905197
سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل سیف ا… امیری 66905200-01