آدرس: تهران – خيابان توحيد -خيابان پرچم پلاک 51
كد پستي: 1457866971

پست الکترونیک: Info@sfida.ir

تلفن :45-66907143-021
نمابر: 66907146-021
صندوق پستي : 15875-1654

عنوان مسئوليت نام و نام خانوادگي شماره تماس فرم تماس
رئيس هيئت مديره و مدير عامل حسین مهدی دوست 66905192-93 فرم ارتباط با مدیرعامل
عضو هيئت مديره عوض عليزاده مقدم 66905192-93
عضو هيئت مديره هاشم ولی پور مطلق 66905195
عضو هيئت مديره ابوالقاسم شمس 66905199-49
عضو هیئت مدیره و مدیر امور مالی و اعتبارات حمیدرضا رشمئی 66907152-53
مدير برنامه ريزي و تجهيز منابع عادل محبوبیان 66905198-99
مدير امور نمايندگان و مجامع سیامک جلیلوند 66905194-95
مدير توسعه سرمايه گذاري و تسهيلات احمد ابراهیمی 66907147-48
مدير منابع انسانی و پشتیبانی محمدرضا بیگلر بیگی 66907150-51
مدیر توسعه عملیات و بهبود بهره وری قربان میربگ 66905197
سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل حسین شاهباز 66905200-01