ظرفیت های صندوق های حمایت از توسعه منابع طبیعی گامی جدید برای توسعه کار آفرینی وتوانمندسازی روستاها

 

رئیس هیئت‌مدیره صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی گفت: استقرار و بقای جامعه روستایی، بدون کار مولد و سودآور برای ساکنان غیرممکن است. امروزه توجه به روحیه کارآفرینی بین روستاییان از مهم‌ترین راهکارهای توسعه روستایی محسوب می‌شود. بدین‌صورت که کارآفرینی می‌تواند از طریق ایجاد اشتغال، بهبود کیفیت زندگی، توزیع مناسب درآمد و بهره‌برداری بهینه از منابع، نقش مهمی در رشد اقتصادی روستاها و درنتیجه در توسعه روستایی و توانمندسازی روستاییان داشته باشد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ عیسی برخورداری پور افزود : ازآنجایی‌که زمینه‌های زیرساختی فردی بیشترین تأثیر را بر کارآفرینی دارند، صندوق‌های حمایت از توسعه منابع طبیعی می‌توان با در اختیار گذاشتن منابع مالی با بهره کم می‌توان زمینه تقویت مالی برای تعاونی‌ها و تشکل‌ها و افراد فعال امید این داشت که کارآفرینی در روستاها افزایش یابد و مشکل بیکاری و مهاجرت حل شود.بدین ترتیب درآمد روستاییان افزایش می‌یابد و به توسعه روستا و توانمندی روستاییان می‌انجامد.

هدف اصلی صندوق‌های حمایت از توسعه منابع طبیعی کمک به اجرای برنامه‌های سازمان جنگل‌ها و ادارات کل منابع طبیعی در نواحی روستایی، دستیابی به توسعه روستایی و کاهش تخریب منابع طبیعی و همچنین حفظ واحیائ آن با مشارکت مناسب صندوق و کارآفرینان با ایفای وظایف حاکمیتی در عرصه‌های منابع طبیعی است.

زیرا فعالیت‌های کارآفرینانه در عرصه‌های منابع طبیعی با اثربخشی بالا به توسعه اقتصادی (ایجاد اشتغال،نوآوری در فعالیت‌ها،رقابت‌پذیری) می‌انجامد.

برخورداری پور افزود: کارآفرینی روستایی راهکاری جدید در نظریه‌های توسعه برای توانمندسازی و ظرفیت‌سازی به کمک صندوق‌های حمایت از توسعه منابع طبیعی در مناطق روستایی به‌منظور دستیابی به توسعه پایدار است.

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی