همکاری مدیریت شعب بانک کشاورزی و صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی جنوب کرمان

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی جنوب کرمان گفت:مدیریت شعب بانک کشاورزی و این صندوق درخصوص انعقاد تفاهم نامه به منظور تامین نقدینگی اتحادیه ها و زیربخش های سهامدار صندوق رایزنی و همکاری می کنند.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ منصور شفیعی،مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی جنوب کرمانافزود:در جلسه کارگروه تجهیز منابع مالی مدیریت بانک کشاورزی که در دفتر رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان به ریاست وی و حضور معاونان سازمان، مدیریت شعب بانک کشاورزی جنوب کرمان، معاونان وی، تعدادی روسای شعب بانک، اتحادیه تعاونی دامداران جنوب و تعدادی کشاورزان پیشرو تشکیل شد، موضوعات تجهیز منابع بانک مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی