با حضور عضو هیات مدیره و مشاور شرکت مادر تخصصی

مشکلات و خسارات ناشی از تگرگ وبارندگی هادر استان خوزستان بررسی شد

نوشته شده در چهارشنبه, 12 دی 1397 10:12
رو تیتر با حضور عضو هیات مدیره و مشاور شرکت مادر تخصصی

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خوزستان گفت: جلسه بررسی مشکلات کشاورزان بخش زراعت صندوق استان خوزستان وشهرستان دزفول با توجه به حوادث بارش تگرگ با حضور عضو هیات مدیره و مشاور شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در روز یکشنبه دوم دی ماه 1397 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ علیرضا دارابی، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خوزستان گفت: در راستای بررسی مشکلات کشاورزان بخش زراعت سهامداران حقوقی وحقیقی صندوق استان خوزستان وشهرستان دزفول با توجه به حوادث بارش تگرگ جلسه ای در روز یکشنبه دوم دی ماه 1397 برگزار شد.

وی افزود: جلسه بررسی مشکلات کشاورزان بخش زراعت سهامداران حقوقی وحقیقی صندوق استان خوزستان وشهرستان دزفول با توجه به حوادث بارش تگرگ با حضور ابوالقاسم شمس، عضو هیات مدیره و قاسم محمدی، مشاور شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، زارعی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دزفول، رحمان پژوهیده، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان دزفول، دریکوندی، دبیر نظام صنفی کارهای کشاورزی، نظرزاده بارس، صندوق استان خوزستان ومدیر عامل اتحادیه زراعی وباغی شهرستان پس از بازدید برخی مزارع ومحصولات خسارت دیده در محل دفتر نظام صنفی شهرستان دزفول به منظور بررسی مشکلات و خسارات ناشی از طوفان و تگرگ برپا شد.

در این جلسه مققر شد که در ارتباط با اعتبارات سررسید شده خسارت دیدگان مربوط به حوادث 15 اذرماه 1397 به میزان 65 میلیارد ریال تشکل های شهرستان دزفول در صندوق استان خوزستان و مبلغ25میلیارریال (افراد حقیقی وحقوقی مشترک با استان ومستقل ) مربوط به تشکل ها و افراد حقیقی خسارت دیده در شهرستان دزفول، صندوق استان و دزفول نسبت به تامین نقدینگی متناسب با سطح اعتبارات مشمول، مدیریت تجدید اعتبارات خسارت دیدگان را معمول دارند.

همچنین مبلغ 10 میلیار ریال اعتبار کم بهره از سوی شرکت مادر تخصصی به منظور حمایت از خسارت دیدگان سهامدار در اختیار صندوق شهرستان دزفول قرار گیرد و مصوب شد مبلغ پنج میلیار ریال از جانب شرکت مادر تخصصی به منظور افزایش سرمایه صندوق شهرستان دزفول پس از عودت اعتبار تخصیص شود.

مصوب شد با برنامه ریزی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خوزستان با همراهی صندوق شهرستان دزفول از طریق تعریف کارگزاری اجرای یک مدل خدمت در قالب زنجیره تولید توسط تشکل های کشاورزی مشترک دو صندوق تا سطح مبلغ پنجاه میلیارد ریال بصورت خط اعتباری پس از تأمین اعتبار برای حمایت از خسارت دیدگان سهامدار و غیرسهامدار شهرستان دزفول در قالب زنجیره تولید از طریق اتحادیه های مرتبط بصورت ارائه خدمات بجای اعتبار ریالی صورت پذیرد

از سوی دیگر مصوب شد تلاش شود از طریق مدیریت ستاد مقابله با بحران استانداری خوزستان پیگیری حمایت از خسارت دیدگان با همراهی سازمان جهاد کشاورزی و نظام صنفی کشاورزی دزفول صورت پذیرد و از طریق ظرفیت مقابله با بحران وزارت جهاد کشاورزی پیگیری حمایت لازم در خصوص خسارت دیدگان با مذاکره شرکت مادر تخصصی عملیاتی شود.

همچنین مصوب شد به منظور استفاده از امکانات موجود جهاد نصر مراتب همکاری وهمراهی با کشاورزان خسارت دیده شهرستان برای عملیات کشت جدید (جایگزینی و واکاری) توسط شرکت مادر پیگیری شود و با توجه به سطح فعالیت زراعت درزیر بخش صیفی وسبزی مراتب پیگیری شرکت مادر تخصصی در خصوص طی بیمه محصولات صیفی وسبزی از کارگزاری کل کشور در خصوص بیمه محصولات صورت پذیرد.