افزایش 80 درصدی سرمایه صندوق کرمان در مجمع عمومی خردادماه 1399 این صندوق اعلام شد

مجمع عمومی به طور فوق العاده ومجمع فوق العاده صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمان با حضور 82 درصد سهامداران روز دو‌شنبه 26 خردادماه 1399برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛مجمع عمومی به طور فوق العاده ومجمع فوق العاده صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمان با حضور داریوش اعرابی، نماینده شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، و 82 درصد سهامدارانروز دو‌شنبه 26 خردادماه 1399 سردار شهید حاج قاسم سلیمانی این صندوق برگزار شد.

در ابتدای جلسه مدیر عامل صندوق نکاتی را در خصوص دستور کار مجمع و گزارشی  از عملکرد صندوق به طور اختصار بیان کرد.

صندوقحمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمان در سال 1386 با سرمایه اولیه 7110 میلیون ریال   با تعداد 191  عضو تاسیس شد  وپس از 17 مرحله افزایش سرمایه  در حال حاضر سرمایه صندوق 017/559 میلیون ریال ( حدود 80 برابر سرمایه اولیه) با340 سهامدار که عمده آنها در زیر بخش زراعت و باغبانی هستند، فعالیت می کند و سهم دولت مبلغ 002/244 میلیون ریال  معادل 5/43 درصد در این صندوق تعیین شده است. همچنین در حال حاضر با هماهنگی  سازمان جهاد کشاورزی این استان طرح تاسیس صندوق بازنگری شده است.

پس از آن اعرابی نماینده شرکت مادر تخصصی در خصوص  صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی  و اهداف و وظایف آنها مطالبی را بیان کرد.

پس از استماع  گزارش هیئت مدیره و بازرسان قانونی و حسابرس  صورت های مالی  و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به 30 اذرماه 1398 مورد تصویب قرار گرفت.

اعضا هیئت مدیره و بارزسان و حسابرس به مدت دو سال انتخاب شدند.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی