مجمع عمومی عادی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان اصفهان برگزار شد

جلسه مجمع عمومی عادی صندوق حمایت از  توسعه بخش كشاورزي استان اصفهان ساعت 9 صبح یکشنبه 10 آذرماه 1398  با حضور اکثریت سهام داران در محل دفترصندوق  برگزار  شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛  جلسه مجمع عمومی عادی  صندوق حمایت از  توسعه بخش كشاورزي استان اصفهان ساعت 9 صبح یکشنبه 10 آذرماه 1398  با حضورامیرحسین افیونی،  نماینده شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، سيدمحمدباقرفاطمي، مدیر عامل و هیئت مدیره صندوق و  اکثریت سهام داران در محل دفترصندوق برگزار شد.

حضورامیرحسین افیونی،  نماینده شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی  و رئیس هیئت مدیره صندوق توضیحات کلی در مورد دستور کار مجمع ارائه کرد.

 سپس سيد محمد باقر فاطمي، مدیرعامل صندوق حمایت از  توسعه بخش كشاورزي استان اصفهان گزارشي در خصوص عملكرد صندوق ارائه و توضیحات کلی راجع به وضعیت سرمایه، تسهیلات پرداختی و سایر اقداماتی که طی سال مالی جاری توسط صندوق انجام گرفته شده بیان کرد.

در ادامه  جلسه مجمع عمومی عادی با دستور اصلاحیه بودجه سال 98-97  وبودجه پیشنهادی سال 99-98  برگزارشد و در پایان ضمن تصویب اصلاحیه بودجه سال مالی قبل و بودجه پیشنهادی جهت سال مالی جدید موارد پیشنهادی مجمع فوق از جمله پیگیری امور مربوط به  افزایش سرمایه صندوق وسهم دولت  مورد بحث وبررسی اعضا حاضر در جلسه قرارگرفت. 

 

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی