افزایش سرمایه صندوق استان کرمان از محل برنامه پنچ ساله ششم توسعه اقتصادی کشور

سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمان به میزان 150 میلیارد ریال از محل بند 5 ماده 43 قانون برنامه پنچ ساله ششم توسعه اقتصادی کشور از طریق شورای معادن این استان افزایش می یابد. 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ جلسه افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمان با حضور محمد جواد فدایی، استاندار و عباس سعیدی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان، محمدر ضا پور خاتون، رئیس هیئت مدیره و رضا بمانی مدیر عامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمان روز پنجشنبه 30 آبان ماه 1398 در دفتر استاندار برگزار شد.

عباس سعیدی رئیس سازمان جهاد کشاورزی گفت: صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمان براساس ماده 12 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی در سال 1386 با سرمایه اولیه 711 میلیون تومان و 191 سهام دار راه اندازی شد و در حال حاضر پس از گذشت 12 سال سرمایه صندوق به بیش از 54 میلیارد تومان افزایش یافته  و تعداد سهام داران نیز به 360 تشکل رسیده است.با توجه به تخصیص تامین منابع از محل تبصره 3 ماده 31 در استانهای کشور ضرورت دارد با توجه به عملکرد مطلوب صندوق، نسبت به تامین منابع سهم دولت کوشش شود.

محمد جواد فدایی استاندار نیز ضمن تاکید بر ساختار قانونی صندوق ها و نقش آنها در تامین منابع مالی تشکل ها گفت: مکانیسم های خوبی داریم و از آن ها استفاده نمی کنیم و دنبال راه حل جدید هستیم. باید از پتانسیل ها و ظرفیت های صندوق استفاده کنیم و باتوجه به سرمایه گذاری دولت و پویا و مستمر بودن سرمایه لازم است در راستای تامین منابع مالی سهم دولت از ظرفیت های قانونی موجود مثل تبصره 3 ماده31 قانون احکام دائم کشور و یا بند 5 ماده43 برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور استفاده کرد.

در پایان  مقرر شد مبلغی بالغ بر 150 میلیارد ریال از محل بند 5 ماده 43 قانون برنامه پنچ ساله ششم توسعه اقتصادی کشور از طریق شورای معادن استان به صندوق اختصاص داده شود و حتی الامکان از سر جمع پنج درصد اعتبارات تملک دارایی استان حداقل 100 میلیارد ریال برای افزایش سرمایه صندوق تخصیص یابد.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی