بررسی تفاهم نامه صندوق استان اصفهان با بانک توسعه تعاون

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان اصفهان با بانک توسعه تعاون، تفاهم نامه منعقده شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و با این بانک را در روز دوشنبه 4 آذرماه 1398 در دفتر صندوق بررسی کردند.
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ سيدمحمدباقرفاطمي، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان اصفهان با رستمی مدیرعامل، حیدری، معاون اعتبارات و تسهیلات، هاشمی، مدیر بازاریابی بانک توسعه تعاون در روز دوشنبه 4 آذرماه 1398 در دفتر صندوق تفاهم نامه منعقده را با هدف تداوم همکاری ها فی مابین و توسعه و ارائه خدمات بانکی برای حمایت از بخش کشاورزی و سهامداران صندوق مورد بررسی و گفت و گو قرار دادند. 
سيدمحمدباقرفاطمي، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان اصفهان توضیحاتی در مورد تفاهم نامه منعقده و همچنین عملکرد بانک توسعه تعاون در سالهای گذشته در رابطه با سهامداران صندوق ارائه کرد و گفت: برای  چگونگی ارائه خدمات بهتر نسبت به سالهای قبل و همکاری بیشتر با تشکل های صندوق باید راهکارهای لازم اتخاذ شود. 
همچنین مقرر شد، تفاهم نامه ای استانی برای تسهیل همکاری فی مابین صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و بانک توسعه تعاون استان اصفهان منعقد شود.
 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی