برگزاری جلسه کارگروه مشترک صندوق منطقه جیرفت وکهنوج با صنف کشاورزی

جلسه کارگروه مشترک صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي منطقه جیرفت وکهنوج در شورای معاونان و مدیران ستادی و اجرایی سازمان جهاد کشاورزی استان جنوب کرمان و با حضور رئیس صنف کشاورزی در تاریخ 8 مردادماه 1398 برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛منصور شفیعی، مدیرعامل صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي منطقه جیرفت وکهنوج گفت: جلسه کارگروه مشترک صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي منطقه جیرفت و کهنوج در شورای معاونان و مدیران ستادی و اجرایی سازمان جهاد کشاورزی استان جنوب کرمان و با حضور رئیس صنف کشاورزی در تاریخ 8 مردادماه 1398 برگزار شد.

وی گزارشی از عملکرد صندوق، اهداف و سیاست های ابلاغی شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ارائه کرد و همچنین ظرفیت های قانونی قانونی ایجاد شده برای روند توسعه صندوق در جهت تامین سهام دولت برای افزایش سرمایه در راستای به کارگیری کشاورزی قراردادی، صادرات، واردات، بسته بندی و محصولات کشاورزی براساس بند ج ماده 33 قانون برنامه ششم، تبصره 3 بند (ب) ماده 31 قانون احکام دائمی برنامه ای توسعه کشور، ماده 12 فروش اموال ماده 51 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت (الحاق 2)، ماده 17 قانون افزایش بهره وری را توضیح داد.

شفیعی تصریح کرد: در پایان جلسه مقرر شد سه طرح منطقه آزاد کشاورزی، واردات و صادارات و کشاورزی قراردادی در دستور کار قرار گیرد.

مدیرعامل صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي منطقه جیرفت وکهنوج از معاونان، مدیران ستادی و اجرایی در بخش کشاورزی درخواست کرد که برنامه ها و سیاست های حوزه کشاورزی در قالب تعاونی های فعال در زیربخش های مختلف برای سهامدار شدن در صندوق را پیگیری نمایند.

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی