حضور مدیرعامل صندوق زنان روستایی وثوق شهرستان استهبان در کارگروه رفع موانع تولید فرمانداری

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی وثوق شهرستان استهبان در جلسه کارگروه رفع موانع تولید فرمانداری که در 22 تیر برگزار شد؛ شرکت کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی، در این جلسه محمد مهدی شرفی، فرماندار شهرستان استهبان مهمترین وظیفه این کارگروه را رفع موانع تولید و حمایت از آن دانست و دستگاه های اجرایی را ملزم به تدبیر و چاره اندیشی رفع موانع در مقابل سرمایه گذاران و واحدهای تولیدی کرد تا با این امر رونق تولید در شهرستان فراهم گردد.

وی افزود: تمامی اعضاء مشکلات واحدهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی را شناسایی کرده و با محوریت کارگروه رفع موانع تولید برای رونق گرفتن فعالیتهای تولیدی و حل مشکلات این کارگاه ها اقدام نمایند.

در این جلسه سمیه سادات مرشدی؛ مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی وثوق استهبان

موضوع بیمه سهام داران تحت پوشش از اداره تامین اجتماعی، مسئله محل فروش محصولات سهام داران در مناطق روستایی و جلوگیری از حضور سهام داران در شهر برای فروش محصولات، همچنین برنامه ریزی برای حفظ و توسعه صنایع دستی از اداره صنایع دستی و گردشگری را مطرح کرد.

در پایان جلسه مقرر شد؛ نامه نگاری با ادارات مرتبط برای پیگیری امور به صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی وثوق استهبان انجام شود. 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی