رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی:

صندوق استان خراسان رضوی میتواند در فرآیند پیاده سازی الگوی توسعه بخش کشاورزی نقش مطلوبی ایفاء کند

رو تیتر رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی:

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در دیدار با رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی گفت: استان خراسان رضوی دارای ظرفیت های بسیار مناسبی برای توسعه بخش کشاورزی است و صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی این استان هم در این میان میتواند در فرآیند ثبت برند محصولات کشاورزی و پیاده سازی الگوی توسعه بخش کشاورزی مبتنی بر زنجیره های ارزش نقش مطلوبی را ایفاء کند و با توجه به اقتضائات و شرایط محیطی در طرح تاسیس صندوق بازنگری انجام دهند.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادرتخصصی؛ جانعلی بهزاد نسب، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در دیدار با محمد رضا اورانی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی، سید جعفر حاجی مجتهد نماینده شرکت مادر تخصصی و حمیدرضا رضوی خبیر مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی این استان در روز سه شنبه 31 تیرماه 1399 گفت: شرکت مادر تخصصی به دنبال تدوین روشها و الگوهای مناسب برای  تامین، تجهیز و تخصیص بهینه منابع در صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی است.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی اظهار داشت:  صندوق ها بستری مناسب برای حضور شرکت های دانش بنیان در بخش کشاورزی هستند و این شرکت از طریق تعاملات مناسب با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری درصدد عملیاتی ساختن پروژه های زنجیره ارزش با ارتقای ضریب دانش فنی در بخش کشاورزی است.

بهزادنسب گفت: صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی بزرگ ترین نهاد غیردولتی در بخش کشاورزی هستند که با فراهم کردن امکان حضور تشکلها و تولیدکنندگان و با حمایت های ممکن می توانند حضور کارآمدی در استقرار زنجیره ارزش، اجرای کشاورزی قراردادی و توسعه پایدار کشاورزی داشته باشند.

گفتنی است؛ در این جلسه گزارش اجمالی از عملکرد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی این استان توسط سید جعفر حاجی مجتهد نماینده شرکت مادر تخصصی  و سید حمید رضا رضوی خبیر مدیرعامل این صندوق ارائه شد.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی