ورود به سایت

جستجو


صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان راز و جرگلان

1- شماره ثبت:

2- تاريخ تشكيل مجمع موسس: 94/6/11

3-  تعداد تشكل هاي تحت پوشش اولیه: 3

4- سرمايه اوليه: 5.068 میلیون ریال

6اعضائ هيات مديره وبازرس:

 

صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي شهرستان راز و جرگلان

تاریخ مجمع موسس:94/6/10

نام و نام خانوادگي

سمت

نام تشکل

آدرس و تلفن

محمد تقی محمدی

مدیرعامل

   

اله وردی خادمی

نماینده

شرکت مادر تخصصی

68الی32624066-058

رحمان بردی افروز

نایب رئیس

سهامدار حقیقی

 

شیردل نیازی

عضو و منشی

شرکت تعاونی صاعقه بجنورد

شهرستان راز-خیابان رجایی-مقابل کانون فرهنگی و پرورشی آموزش و پرورش شهرستان راز و جرگلان

سهراب واحدی

عضو

شرکت تعاونی غلامان

058-32624070

علی محمد مجیدی

عضو

سهامدار حقیقی

 

محمد مجردی

بازرس

سهامدار حقیقی

 
 

 

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی