ورود به سایت

جستجو


صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان گرمه

1- شماره ثبت:

2- تاريخ تشكيل مجمع موسس: 94/6/11

3-  تعداد تشكل هاي تحت پوشش اولیه: 2

4- تعداد تشکل های تحت پوشش فعلی : 2

5- سرمايه اوليه: 4.462 میلیون ریال

6-  سرمایه فعلی : 4462.15 میلیون ریال

7اعضائ هيات مديره وبازرس:

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

نام تشکل

آدرس / تلفن/ Email

1

محمدرضا بابایی

مدیر عامل 

 

 

2

یحیی رمضانی

رئیس

نماینده شرکت مادر

3

محمد صاحی

عضو

سهامدار حقیقی

4

مهدی حاج طالبی

عضو

سهامدار حقیقی

5

محمدرضا محمودیان

عضو

سهامدار حقیقی

 

6

سید محمود خلیلی حسینی

عضو

سهامدار حقیقی

 

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی