ورود به سایت

جستجو


صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان شوش

1- شماره ثبت:

2- تاريخ تشكيل مجمع موسس: 19/3/94

3-  تعداد تشكل هاي تحت پوشش: 12

4- سرمايه اوليه: 21.202 میلیون ریال

 اعضائ هيات مديره وبازرس:

 

صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي شهرستان شوش

(تاريخ مجمع موسس 94/3/19)

نام و نام خانوادگي

سمت

نام تشكل

آدرس و تلفن

فیروز شهابی فر

مدير عامل

-

 

علیرضا ملک زاده

رئيس هیئت مدیره

نماينده شركت مادرتخصصی

8الی42871507-061

رحیم سرخه

نایب رئیس

سهامدار حقیقی

 

ابوذر دیناروند

منشی - عضو

شرکت صدر آبزیان

شهرک دانیال جنب دادگستری - در محل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شوش

حبیب بهجت پور

عضو

شرکت احسان اروند

061-42871055

صادق لطیفی

عضو

سهامدار حقیقی

فاکس:42871054-061

کامل رحیمی

بازرس

سهامدار حقیقی

 
 

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی