ورود به سایت

جستجو


صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي شهرستان کوار

 صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي شهرستان کوار
تاریخ مجمع موسس:97/8/23
نام و نام خانوادگي سمت نام تشكل شماره تماس آدرس و تلفن
  مدير عامل      
محمد جعفر ملک زاده رئيس هیئت مدیره شركت مادرتخصصی     
  نائب رئیس سهامدار حقیقی    
  عضو هيات مديره سهامدار حقیقی    
  عضو هيات مديره سهامدار حقیقی    
  عضو هيات مديره سهامدار حقیقی    
  بازرس سهامدار حقیقی    

 

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی