ورود به سایت

جستجو


تغيير پارادايم از آموزش به يادگيري در سازمان ها : روندها و چشم اندازها

موضوع: تغيير پارادايم از آموزش به يادگيري در سازمان ها : روندها و چشم اندازها

ارائه دهنده: آقاي دكتر فتحي واجارگاه. در سومین کنفرانس مدیریت منابع انسانی پاییز 1397

خلاصه بحث:

براساس مطالعات انجام شده از سوي موسسهCIPD اتفاقاتي در دنيا در حال شكل گيري است كه آموزش را به سمت

مجموعه اي از روندها پيش مي برد كه مي توان گفت كار آموزش در سازمان ها رو به اتمام است.شركت هاي محتلف دنيا

دنبال مسيري هستند كه از آموزش به يادگيري تغيير پارادايم بدهند.

موسسه فورچون در سال 2017 در مطالعه اي نشان داده كه در بين استراتژيست ها و مديران سازمان هاي موفق دنيا

احساسات ضد آموزش در حال شكل گيري است.

آموزش يعني كلاس درس ولي يادگيري هرجور كه ياد مي گيريم.)از طريق اينترنت ، كنفرانس،گروه تلگرام و...(

چرا نياز به تغيير از آموزش به يادگيري وجود دارد؟دلايل اين تحولات چيست؟

موسسه- Global L&D در يک مطالعه نشان داده كه 44 %از كساني كه متولي و استراتژيست منابع انساني هستند

اعتقادي جدي به آموزش ندارند.

مجله- Training Magazine در گزارشي اعلام داشته كه ايلات متحده آمريكا در سال 141.7 ميليارد دلار صرف

توسعه منابع انساني مي كرده است.) 2 برابر بودجه ايران(كه اين رقم در سال 2017 به 90 ميليارد دلار رسيده است.

اين موضوع نشان مي دهد كه آنها به سمت مولفه هاي ديگري به جز كلاس درس مي روند كه به آن يادگيري مي

گويند و اين روندي است كه در چند سال آينده با آن مواجه خواهيم شد.

آموزش كارآيي ندارد.)گزارش- Holton )

در - 90 % موارد آنچه آموخته مي شود در طي سال به فراموشي سپرده مي شود.)گزارشAHRD )

آموزش در بهترين حالت بين - 8 تا 12 درصد منجر به تغيير رفتار مي شود. تنها 10 درصد آنچه كه آموخته مي شود به

محيط كار منتقل مي شود.

مشكلات بعدي چيست ؟

- فاصله دوره و نياز : اگر يک تصميم درست خيلي دير اتخاذ شود يک تصميم اشتباه است.

- فقدان فرهنگ تغيير و بالندگي

- نياز به رقابتي ماندن

دوره آموزش نوآوري ايجاد مي كند ولي خلاقيت نه .در رقابت خلاقيت چاره ساز است.

- ترك محيط كار و حضور در دوره

- فقدان انگيزه براي يادگيري

تحقيقات نقش و تأثير مديران در موفقيت آموزش و بهسازي كاركنان را تا 90 درصد برآورد نموده اند.)در 90 درصد

موارد مديران عامل شكست دوره اند.(

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی