صندوق حمايت از توسعه دانه های روغنی در بخش کشاورزی

صندوق حمايت از توسعه دانه های روغنی در بخش کشاورزی

 

تاریخ مجمع موسس:97/7/30

 

نام و نام خانوادگي

سمت

نام تشكل

آدرس و تلفن

سید وحید رضا ابطحی

مدير عامل

   

علیرضا مهاجر

رئيس هیئت مدیره

شرکت مادر تخصصی

43543500

بابک مقصودی

نايب رئيس

شرکت کشاورزی دانه های روغنی استان فارس

 

سید احسان اسماعیلی آتشگاه

منشی

شرکت دانه کار سویا بین گلستان

 

محمد جرجانی سرخوانکلاته

عضو

اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی گرگان

 

سعید فخاریان کاشانی

عضو

شرکت کاسپین بذر

 

حسنعلی طبرسا

بازرس

شرکت مروجین همیار

 
 

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی