صندوق حمايت از توسعه نهال در بخش کشاورزی

صندوق حمايت از توسعه نهال در بخش کشاورزی

(تاريخ مجمع موسس 97/3/30)

نام و نام خانوادگي

سمت

نام تشكل

محمد سنایی

مدیر عامل

 

علی امیر آل محمد

نماینده

شرکت مادر تخصصی

سید مجتبی حسینی

نایب رئیس

شرکت تعاونی نهالستان رویش پایدار البرز

غلامحسین داوری نژاد

عضو

نهالستان گهربار شرق

ابوذر صادقی

عضو و منشی

شرکت کشاورزی فجر اصفهان

جواد زمانیان گوارشکی

عضو

سهامدار حقیقی

سید احمد حسینی

بازرس

شرکت کشت و صنعت جوین

 

 

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی