آئين نامه تسهيلات صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي ‏

بسمه تعالي

 

 

آئين نامه تسهيلات صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي .......

 

مجمع عمومي صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي ...... در جلسه مورخه ....... بنا به پيشنهاد مورخه....هيأت مديره صندوق،و به استناد بند .. ماده .. اساسنامه صندوق   ... اين آئين نامه را به شرح ذيل تصويب كه  جايگزين آئين نامه  اعطاي تسهيلات مصوب مجمع عمومي مورخ ...... گرديد.

*فصل اول: تعاريف

ماده 1-  اصطلاحات بكار رفته در اين آئين نامه به شرح ذيل تعريف مي شود :

1- صندوق: منظور شركت صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي..... مي باشد كه به اختصار "صندوق"ناميده مي شود.

2 -  عضو صندوق: سهامداراني كه سرمايه آنها توديع شده و  به ثبت قانوني رسيده باشد.عضو صندوق تلقي مي گردند.

3- تسهيلات: عبارت از تأمين تمام يا بخشي از منابع مالي مورد نياز براي عضودر انجام فعاليتهاي بخش كشاورزي در چارچوب مفاد اين آئين نامه  مي باشد.

4- متقاضي: عبارت است  از اعضايي كه  براي استفاده از تسهيلات موضوع اين آئين نامه، درخواست خود را كتبي  بطور مستقيم يا از طريق اعطاي نمايندگي يا وكالت به ساير اعضا به صندوق تسليم مي كند .

5- طرح توجيهي :  پيش بيني  مجموعه اي از فعاليت ها و عمليات مشخص و قابل اجرا در پروژه هاي سرمايه گذاري است كه از  توجيهات اقتصادي  ،  فني و مالي مناسب و قابل قبولي برخورد ار باشد.

6- گزارش توجيهي:گزارشي است كه تسهيلات سرمايه در گردش را در ابعاد فني ، مالي و اجرايي و دامنه فعاليت تشريح مي كند.

7- صلاحيت متقاضي : بر توانمندي متقاضي در اجرا ء ، مديريت ، توانائي مالي و صلاحيت اعتباري وي اطلاق مي شود .

8- نرخ سود و كارمزد :

براساس مواد19 و20 قانون عمليات بانكي بدون ربا، تعيين حداقل نرخ براي انتخاب طرح هاي سرمايه گذاري (بازدهي طرح)،تعيين حداقل ياحداكثر نسبت سهم سود ، تعيين حداقل وحداكثر نرخ سود مورد انتظاروتعيين نرخ سود وكارمزد در عقود مورد فعاليت بانك هاازوظايف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در چارچوب مصوبات شوراي پول و اعتبار كه از اركان بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي باشد خواهد بود.

امضاي هيئت رئيسه مجمع

 

    رئيس                              ناظر                                ناظر                منشي

 

 

1

 

9-دوره بازپرداخت تسهيلات : به دوره زماني معيني  اطلاق مي شود كه طي آن دوره ،تمام تسهيلات پرداخت شده، بايدتوسط متقاضي  به صندوق بازپرداخت شود .

                10 - تسهيلات سرمايه در گردش: به تسهيلاتي گفته مي شود كه براي تأمين تمام يا بخشي از هزينه هاي

   جاري شامل تهيه  مواد اوليه و نهاده هاي مورد نياز و ساير در اختيار متقاضي قرار مي گيرد.

                 11-تسهيلات سرمايه گذاري ثابت : به تسهيلاتي گفته مي شود كه براي ايجاد، توسعه و تكميل

                  داراييهاي ثابت از قبيل ساختمان و تاسيسات ،تجهيزات ، ماشين آلات و غيره در اختيار متقاضي قرار مي گيرد.

12- تضمين : به اموال ، املاك و اسناد ي گفته مي شود كه متقاضي به عنوان پشتوانه بازپرداخت تسهيلات دريافتي به صندوق تسليم مي كند.

                   13- توثيق محل اجراي طرح: به وثيقه گرفتن كليه دارائيهاي ثابت آتي الا حداث  از محل تسهيلات

                     پرداختي ازجمله عرصه و اعيان  و ساختمانها و تاسيسات متعلقه و تجهيزات و ماشين آلات  اطلاق مي شود .  

                    14- سهم آورده متقاضي : عبارت از وجوه نقد يا دارائيهاي غير نقد متقاضي مي باشد كه با تسهيلات

                    پرداختي صندوق در عمليات اجرائي طرح سرمايه گذاري به مصرف مي رسد .       

                    15- كالاي زير كليد:  به  كالاهايي اطلاق مي شود كه متعلق به متقاضي بوده و بنا به ضرورت و ملاحظاتي

                       به عنوان وثيقه تسهيلات پرداختي تحت نظارت و كنترل صندوق قرار مي گيرد.

                   16 تسهيلات عادي : بـه تسهيلاتي گفته مي شودكـه از محل منابع داخلي  صندوق   (سرمايه ثبت شده و   

                        سپرده هاي اعضاء نزد صندوق ) به اعضاء صندوق پرداخت مي شود .           

                  17- تسهيلات ضروري : به تسهيلاتي گفته مي شود كه در شرايط ضروري و احتمال وقوع خسارات قهري و

                   زيان مالي گسترده به اعضاء صندوق پرداخت مي شود.

   18 - نظارت: فرآيندي است مستمر كه مديريت صندوق از طريق آن نسبت به انطباق نتايج عمليات تسهيلات پرداختي با اهداف مندرج در اين آئين نامه و سايرضوابط موجود اطمينان حاصل مي كند .

*فصل دوم : گردش كار

ماده 2- پرداخت تسهيلات به متقاضيان به شرح گردش كار ذيل انجام مي شود:

1- متقاضي درخواست كتبي خود رادر  قالب فرم يك برگي به صندوق ارائه مي دهد تا براساس

مقررات و ضوابط موجود مورد بررسي مديرعامل صندوق قرار گيرد.(پيوست شماره 1)

2- مديرعامل صندوق موظف است  ظرف حداكثر 3 روزنسبت به بررسي درخواست متقاضي اقدام نموده و

نظر صندوق را مبني بر تأئيد يا عدم تأئيد به صورت مكتوب ابلاغ نمايد .

امضاي هيئت رئيسه مجمع

 

    رئيس                              ناظر                                ناظر                منشي

 

 

 

2

 

 

      3- در صورت تائيد درخواست متقاضي ، مراتب بصورت مكتوب جهت ارائه طرح يا گزارش توجيهي از  سوي

        مديرعامل به متقاضي اعلام مي گردد.

     4- طرح يا گزارش توجيهي  متقاضي توسط مديرعامل صندوق در دستور كار هيئت مديره   قرار مي گيرد.

       (پيوست  شماره 2 و 3 )

     5- هيئت مــديره نسبت بـــه بـــررسي تقاضاي تسهيلات  از لحاظ صلاحيت فــني، مـــــالي و اعتباري  مــتقاضي و

        توجيهات فني، مالي و  اقتصادي طرح و توجيهات فني و مالي گزارش توجيهي و ساير موارد مذكور در اين آئين نامه

      اقدام مي  نمايد.

6- هيئت مديره موظف است حداكثر ظرف مدت چهار روز از زمان تحويل و ثبت طرح يا گزارش توجيهي در  دبيرخانه صندوق تصميم گيري و مصوبه مربوطه را به مديرعامل ابلاغ نمايد.(پيوست شماره 4 و 5)

7-  مدير عامل صندوق موظف است بلافاصله ظرف يك روزتصميم هيئت مديره را مبني بر تصويب يا رد و يا رفع نقايص به صورت مكتوب به متقاضي اعلام كند.

8- متقاضي حداكثر ظرف مدت 3 روز بايد مدارك و اسناد لازم را جهت تكميل پرونده و يا دريافت تسهيلات به صندوق ارائه نمايد. در غير اينصورت اولويت استفاده جهت تسهيلات به ساير متقاضيان منتقل خواهد شد.(پيوست شماره 6و 7)

فصل سوم : سود و كارمزد      

ماده 3  : نر خ سود و كارمزدتسهيلات پرداختي موضوع اين آئين نامه بر حسب عقود مختلف و بازده اقتصادي- مالي آن  به شرح  ذيل تعيين مي گردد: 

1 - نرخ كارمزد تسهيلات پرداختي  در قالب قرض الحسنه از محل منابع داخلي صندوق معادل 4 درصد در سال ميباشدكه هم زمان با پرداخت تسهيلات از دريافت كننده تسهيلات اخذ مي شود.

  2- نرخ سود قطعي و مورد انتظار تسهيلات پرداختي در قالب ساير عقود از محل منابع داخلي صندوق معادل سود كارمزد مصوب شوراي پول و اعتبارو دستورالعمل هاي بانك مركزي  از دريافت كننده تسهيلات اخذ مي شود .

   3- چنانچه منابع پرداخت  تسهيلات از محل ساير منابع تأمين گردد، صندوق مجاز است علاوه بر هزينه هاي اجرايي

تجهيز منابع شامل سود و كارمزد  پرداختي و ساير هزينه هاي مرتبط ، حداقل يك درصد كارمزد از  دريافت كننده تسهيلات اخذ نمايد.

 

امضاي هيئت رئيسه مجمع

 

    رئيس                              ناظر                                ناظر                منشي

 

 

3

 

 

*فصل چهارم : تضمينها

ماده 4 : به منظور حصول اطمينان از بازگشت  بموقع تسهيلات پرداختي ، هيئت مديره صندوق مكلف است متناسب با  

شرائط طرح يا گزارش توجيهي ، اعتبار  و حسن شهرت متقاضي، نسبت به تعيين نوع  و اخذ تضمين هاي لازم به شرح زير اقدام نمايد :1-اسنادتجاري2- اوراق مشاركت3- گواهي سپرده هاي سرمايه گذاري 4- ضمانت نامه بانكي5- توثيق اموال غير منقول 6- توثيق محل اجراي طرح 7- كالاي زير كليد (با رعايت مقررات مربوطه ) 8 ضمانت ساير اعضاء و ضمانت زنجيره اي اعضاء  صندوق (در صورت تأئيد صلاحيت ضامنين توسط هيئت مديره صندوق )

تبصره: دستورالعمل چگونگي تضامين بازپرداخت  تسهيلات به پيوست همين آئين نامه مي باشد.

*فصل پنجم : بازپرداخت تسهيلات و وصول مطالبات

ماده 5 : دوره بـازپرداخت تسهيلات سرمايه در گردش معادل يك دوره توليد و حداكثر يكسال و تسهيلات سرمايه اي

براساس طرح توجيهي و حداكثر 3 سال  تعيين مي شود.

ماده 6 : مدير عامل صندوق موظف است ،اقدامات قانوني لازم را براي وصول كامل تسهيلات به طرق‌ذيل بعمل آورد :

1-  حداقل 20 روز قبل از سررسيد تسهيلات موضوع را بصورت مكتوب به دريافت كننده تسهيلات يادآوري نمايد .

2-در صورت عدم بازپرداخت تسهيلات در سررسيد مقرر ،بلافاصله  نسبت به اخطار كتبي  و اقدام قانوني  به گيرنده

تسهيلات براي پرداخت بدهي در اسرع وقت اقدام  نمايد و مراتب را بصورت مكتوب به هيئت مديره گزارش نمايد .

   تبصره 1- مديرعامل موظف است بصورت ماهانه گزارش وضعيت وصول تسهيلات صندوق را از نظر مطالبات سررسيد  

     نشده ،سررسيد شده و معوق به هيئت مديره و بازرس شركت اعلام نمايد.بازرس شركت در صورت لزوم به منظور جلب نظر اعضاي مجمع صندوق نسبت به دعوت براي تشكيل مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده اقدام مي نمايد .

*فصل ششم : تسهيلات ضروري

ماده 7: پرداخت تسهیلات ضروري به شرط اثبات يكي از شرايط ذيل قابل بررسي  مي باشد:

       1-  ارائه مدارک ومستنداتی دالّ بر وقوع ايراد خسارات ، زيان مالي و يا احتمال وقوع آنها از سوي متقاضي  

        2 - هرگونه اخطاریه کتبی، قرارداد ،مستندات و یا تعهدات  مالی که به دلیل کمبود منابع  مالي  به تعویق افتاده  

         باشد.

        3-ايجاد فرصت مناسب براي معاملاتي كه منافع آن در سطح  استان ،منطقه اي يا ملي مطرح باشد.

     تبصره1 : تشخيص وضعيت اضطرار و موافقت به پرداخت تسهيلات به متقاضي منوط به راي مثبت كليه اعضاي  

    هيئت مديره  خواهد بود.

 

 

امضاي هيئت رئيسه مجمع

رئيس                     ناظر                                ناظر                                منشي

 

 

4

 

 

     تبصره 2 : حداكثر ميزان  قابل تخصيص براي پرداخت تسهيلات ضروري معادل 10% سرمايه توديع شده صندوق

     مي باشد.

ماده 8: پرداخت تسهيلات ضروري پس از اثبات شرايط اضطرار منوط به رعايت اولويت تسهيلات عادي و وجود

نقدينگي در صندوق مي باشد.

ماده9: سقف‌مجاز پرداخت تسهیلات‌ضروری‌به‌هر عضو‌حداکثرتاپنجاه درصد (50%) سرمایه‌ثبت شدة و سپرده عضونزد

صندوقو حداكثر دو بار در سال مي باشد.

    ماده 10: مدت زمان باز پرداخت تسهیلات ضروری حداکثر دو ماه و سود  آن معادلسـود تسهیلات مــــوضوع  بند 2   

     ماده 3 اين آئين نامه می باشد.

    تبصره : پرداخت هرگونه تسهیلات ضروری به عضو با در نظر گرفتن شرایط مندرج در ایـــن آئین نامه ، در قـــالب       

     قرارداد جداگانه خواهد بود.

فصل هفتم : ساير مقررات

    ماده 11-صندوق مكلف است فقط  به اعضاي خود تسهيلات پرداخت كند.

    ماده  12-  سقف مانده تسهيلات عادي و ضروري به هر عضو نبايد از 3 برابر ميزان سرمايه و سپرده وي نزد صندوق

    تجاوز كند.

ماده 13 - سهم آورده متقاضي متناسب با نوع طرح يا گزارش توجيهي  و  به تشخيص هيئت مديره صندوق تعيين مي شود.

     ماده 14- اعضاء موظفند به ازاء اخذ تسهيلات از صندوق ، حداقل ميزان 5 درصد تسهيلات مصوب  عادي را به عنوان         سپرده  نزد صندوق  توديع نمايند تا در اولين جلسه مجمع عمومي مطرح و پس از تصويب ،مبلغ مذكور باضافه سود سپرده  متعلقه به آن ، به حساب افزايش سرمايه سهامداران ذي‌نفع منظور شود.

ماده 15: دريافت كننده تسهيلات در صورت تأخير در بازپرداخت به موقع بدهي خود موظف است از تاريخ سررسيد

تا واريز قطعي، خسارت  تأخير تاديه بشرح زير (نسبت به مانده بدهي يا اقساط آن) علاوه بر سود كارمزد معمول

تسهيلات پرداخت نمايد.

          1از يك تا پانزده روزتاخير ، يك ريال به ازاي هرسه (3) هزار ريال درهرروز

          2-از يك تا 30 روز تاخير ، يك ريال به ازاي هر دو (2) هزار ريال در هر روز

      3- مازاد بر30 روز  يك ريال به ازاي هر هزار ريال در هر روزاز تاريخ سررسيد

 

امضاي هيئت رئيسه مجمع

 

    رئيس                              ناظر                                ناظر                منشي

 

 

 

5

 

 

    ماده 16- در صورتيكه هر يك از سهامداران در بازپرداخت تسهيلات خود تأخير داشته باشند هيئت مديره درپرداخت

    تسهيلات جديد محدوديت هاي مندرج در جدول زير را اعمال مي نمايد :

 

                                       مدت تأخير

مراحل

تا 5 روز

تا15 روز تأخير

تا 30 روز تأخير

بيشتر از 30 روز

بار اول

معاف

1 ماه

2 ماه

3 ماه

بار دوم

معاف

2 ماه

4 ماه

6 ماه

بار سوم

معاف

4 ماه

8 ماه

12 ماه

 

     تبصره : زمان‌هاي مندرج در جدول فوق ،از تاريخ تسويه تسهيلات قبلي اعمال خواهد شد.

ماده 17: صندوق موظف است بر اساس آيين نامه نظارت از هر نوع تسهيلات پرداختي به متقاضيان ،نظارت به عمل

آورده و شرايط لازم را براي نظارت ساير مؤسسات اعتبار دهنده وفق قراردادهاي منعقده  فراهم نمايد.

تبصره : هيئت مــديره مــوظف است مواد قانوني لازم را در مفاد قرارداد في مابين صـندوق و تسهيلات گيرندگان بـه

 گونه اي لحاظ نمايدكه امكان نظارت براي صندوق و موسسات اعتباردهنده فراهم باشد.

      ماده 18: صندوق موظف است حساب هاي مربوط به تسهيلات دريافتي ازسايرمؤسسات  تأمين كننده منابع اعتباري را

      به صورتي نگهداري نمايدكه درهــرزمان اطلاعات مربوط به نــحوه توزيع تسهيلات ونحوه نظارت بـــر مصرف

      تسهيلات قابل رسيدگي باشد.

      ماده  19 :  هيئت مديره صندوق مكلف است در صورت عدم جذب تسهيلات در  راستاي طرح يا گزارش توجيهي  

     مصوب نسبت به استرداد تمام يا بخشي ازتسهيلات كه به مصرف عمليات تعهدي نرسيده  است، اقدام و  معادل 12

     درصد آن را مقطوعاً علاوه بر  سود و كارمزد متعلقه به عنوان وجه التزام و عدم اجراي تعهدات ، از گيرنده تسهيلات

     اخذ نمايد.مفاد اين ماده بايد در قرارداد منعقده في‌مابين صندوق و گيرندگان  تسهيلات قيد گردد.

ماده 20: هرگونهپرداخت‌تسهيلات‌‌موضوع‌اين‌آئين‌نامه‌به‌اعضاء، منوط‌به‌تسويه‌بدهي‌قبلي‌سررسيدشده آنها  ‌مي‌باشد.

 ماده 21: تمديد مهلت بازپرداخت تسهيلات موضوع اين آئين نامه ممنوع است .

 ماده 22: كليه فرم ها و دستورالعمل هاي اجرايي اين آئين نامه به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي گردد.

 ماده 23: اين آئين نامه در 7 فصل و 23 ماده  و 7 تبصره در تاريخ ........ به تصويب مجمع عمومي عادي  صندوق

حمايت از توسعه بخش كشاورزي ...... رسيد.

 

 

امضاي هيئت رئيسه مجمع

 

    رئيس                              ناظر                       ناظر                             منشي

 

6

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی