وظایف و اختیارات نمایندگان ناظر و هماهنگ کننده شرکت مادر تخصصی ‏

وظایف و اختیارات نمایندگان ناظر و هماهنگ کننده شرکت مادر تخصصی  ‏

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی