افزایش 296 میلیارد ریالی سرمایه صندوق استان گلستان

در جلسه هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان گلستان، افزایش سرمایه صندوق مورد تایید قرار گرفت و سرمایه این صندوق به بیش از  296 میلیارد ریال افزایش یافت و به 790 میلیارد ریال رسید.

به گزارش روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی، سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان گلستان، به استناد تفویض اختیار حاصل از صورت جلسه مجمع عمومی (فوق العاده- عادی) در تاریخ سوم اردیبهشت ماه 1398 و صورت جلسه هیات مدیره در تاریخ 24 مهرماه 1398 به میزان 790 میلیارد ریال افزایش پیدا کرد.

سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان گلستان، در مرحله قبل از افزایش مزبور به میزان 494 میلیارد و 444 میلیون و 440 هزار ریال بوده است. 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی