افزایش 22 میلیارد ریالی سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان فاروج

در هشتاد و پنجمین جلسه هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان فاروج، چهارمین مرحله افزایش سرمایه صندوق مورد تائید قرار گرفت و سرمایه این صندوق به بیش از 63 میلیارد ریال افزایش یافت.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی، سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان فاروج، به استناد تفویض اختیار حاصل از صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 11 خردادماه 94  و صورتجلسه هیئت مدیره مورخه 28 آذر سال 1397 به میزان 21 میلیارد و 91 میلیون و 980 هزار ریال افزایش پیدا کرد.

گفتنی است؛ سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان فاروج از مبلغ 42 میلیارد و 86 میلیون و 860 هزار ریال با تعداد 361 سهامدار به مبلغ 63 میلیارد و 178 میلیون و 840 هزار ریال به تعداد 456 سهامدار افزایش یافت.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی