افزایش 10 میلیارد ریالی سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کردستان

در جلسه هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کردستان، افزایش سرمایه صندوق مورد تایید قرار گرفت و سرمایه این صندوق به بیش از  583 میلیارد ریال افزایش یافت.

به گزارش روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی، سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کردستان، به استناد تفویض اختیار حاصل از صورت جلسه مجمع عمومی (فوق العاده- عادی) و صورت جلسه هیات مدیره در تاریخ 26 اسفندماه 1397، به میزان 10 میلیارد ریال افزایش پیدا کرد.

گفتنی است؛ سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کردستان، در مرحله قبل از افزایش مزبور به میزان 480 میلیارد ریال بوده است . 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی