انتصاب ناظر و هماهنگ‌کننده صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان هرمزگان

ناظر و هماهنگ‌کننده صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان هرمزگان با حکم رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی انتصاب شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ طی حکمی ‌از سوی سید عبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، ایرج بقائی پوری، ناظر و هماهنگ‌کننده صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان هرمزگان منصوب شد.

در حکم وی آمده است:« با عنایت به جایگاه صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی به عنوان یک «نهاد توسعه ایی» با هدف تقویت حجم و کیفیت سرمایه گذاری و ساماندهی نیازهای مالی و اعتباری بخش کشاورزی و با توجه به سیاستها و برنامه های مصوب مبنی بر استقرار ساختارشبکه ایی و تشکیل صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستانی و زنان و از سویی لزوم و ضرورت هم راستایی صندوقهای مزبور با سیاست ها و برنامه های شرکت مادر تخصصی و سازمان جهاد کشاورزی به عنوان متولی بخش کشاورزی استان، لذا با عنایت به هماهنگی بعمل آمده با رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان جناب عالی را به عنوان « ناظر و هماهنگ کننده صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان هرمزگان» منصوب می نمائیم.

   ضرورت دارد نمایندگان این شرکت در صندوقهای شهرستانی و زنان استان، هماهنگی لازم را با جنابعالی به عمل آورده، به نحوی که این صندوق ها در چارچوب سیاست و برنامه یکسان و جامع بتوانند راهبردها و سیاست های  بخش کشاورزی استان را متناسب با اهداف، حدود و وظایف و اختیارات صندوق های غیر دولتی پیگیری، اقدام و محقق نمایند.توفیق روزافزون جنابعالی را از درگاه خداوند متعال مسئلت می نماییم.»

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی