افزایش 7 میلیارد ریالی سرمایه صندوق استان خوزستان

در جلسه هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خوزستان، افزایش سرمایه صندوق مورد تائید قرار گرفت و سرمایه این صندوق به بیش از 878 میلیارد ریال افزایش یافت.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی، سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خوزستان، به استناد تفویض اختیار حاصل از صورت‌جلسه مجمع و صورت‌جلسه هیات مدیره در تاریخ روز پنج خردادماه 1397، به میزان 878 میلیارد و 704 میلیون و 680 هزار ریال افزایش پیدا کرد.

گفتنی است؛ سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خوزستان در مرحله قبل از افزایش مزبور به میزان 808 میلیارد و 676 میلیون و 340 هزار ریال بوده است.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی