تامین قسمتی از نقدینگی مورد نیاز خرید وتوزیع گوشت منجمد برزیلی توسط صندوق استان اصفهان

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان اصفهان قسمتی از نقدینگی مورد نیاز خرید وتوزیع گوشت منجمد برزیلی را در این استان تامین کرد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان اصفهان قسمتی از نقدینگی مورد نیاز اتحادیه تعاونی روستایی استان برای خرید گوشت منجمد برزیلی و توزیع بین اقشار کم در آمد استان را به مبلغ 10 میلیارد ریال تامین کرد.

همچنین با طرح درخواست شرکت تعاونی مصرف کارکنان جهاد کشاورزی استان اصفهان، صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان اصفهان مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون ریال تسهیلات به این شرکت ارائه داد.

گفتنی است؛ هزینه کلی این طرح مبلغ 20 میلیارد ریال بود که مابقی توسط خود شرکت مجری تامین شد.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی