برگزاری مجامع عادی و فوق العاده صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان ملارد

مجمع عمومی فوق العاده صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان ملاردبا حضور اکثریت سهامداران روز 11آذرماه 1396 در محل مرکزخدمات  جهادبی بی سکینه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي و اموربین الملل شرکت مادرتخصصی؛ مجمع عمومي فوق العاده صندوق حمایت از  توسعه بخش كشاورزی شهرستان ملارد با حضور نماینده شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، هیات مدیره و مدیرعامل و حضور 397 تن از سهام داران صندوق در محل مرکز خدمات  جهادبی بی سکینه برگزار شد.

جلسه مجمع عمومی فوق العاده با موضوع اصلاح ماده 17 اساسنامه بدین ترتیب که (سال مالي صندوق از اول دی ماه هر سال شروع و در پايان آذر سال بعد خاتمه مي يابد به استثناء سال اول اعمال این تغییرات که از اول مهرماه سال جاری شروع و در پایان آذرماه جاری خاتمه می یابد.) برپا و تصویب شد.

در ادامه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان ملارد با سرمایه 24 میلیارد و 342 میلیون و 410 هزار ریال با موضوع انتخاب حسابرس و بازرس صندوق برگزار شد و قنبرعلی صفری، به عنوان بازرس اصلي و جمشید رضوان بیات  به عنوان بازرس علي البدل و موسسه حسابرسی تلفیق نگار به  عنوان حسابرس انتخاب شدند.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی