بازدید نماینده شرکت مادر تخصصی از صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان هرمزگان

نماینده شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان با رئیس هیات مدیره و مدیرعاملصندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان هرمزگان در روز چهارشنبه 22 آذرماه 1396 در دفتر صندوق دیدار و گفت و گو کرد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ زهرا نوری؛ کارشناس مدیریت توسعه عملیات و بهبود بهره وری شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی با عیسی برخورداری پور، رئیس هیات مدیره و حجت دهقانی فورخورجی، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان هرمزگان دیدار و گفت و گو کرد.

عیسی برخورداری پور ضمن قدردانی از زحمات و تلاش های خانم نوری در تاسیس و راه اندازی صندوق گفت: برای افزایش سرمایه می توان از پتانسیل های موجود در استان و توانمندی مرتعداران و جوامع محلی و سهامداران استفاده کرد.

وی بیان داشت: استان هرمزگان با توجه به آب و هوای معتدل و دارا بودن رویشگاهها و پوشش گیاهی از گونه ایران -تورانی و خلیج عمانی و بهره برداری از گیاهان داروئی و ایجاد بسترهای مناسب برای فروش و البته بازاریابی محصولات فرعی جنگلی و مرتعی می توانیم گامی در راستای افزایش توان مرتعداران و سرمایه  صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان هرمزگان برداریم.

در ادامه زهرا نوری؛ کارشناس مدیریت توسعه عملیات و بهبود بهره وری شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی از زحمات و تلاش های مجدانه اعضاء قدردانی و ابراز امیدواری کرد: این صندوق در راستای سیاست های تعیین شده و افزایش سرمایه و بهره وری مناسب گام های خوبی بردارد.

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی