تشکیل هیات اجرایی تاسیس صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی استان کردستان

مدیر توسعه عملیات و بهبود بهره وری شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی گفت: نخستین جلسه انتخاب هیات اجرایی تشکیل صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی استان کردستان در روز دوشنبه 24 مهرماه 96  در سالن کنفرانس صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کردستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ رحیم نظری گوران، مدیر توسعه عملیات و بهبود بهره وری شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در جلسه ای با حضور خالد جعفری، معاون سازمان و کوشا، مدیر ترویج کشاورزی، خانم زاله، مسئول امور زنان مدیریت ترویج جهاد کشاورزی استان کردستان، غلامرضا پاک سرشت و کشاورزان برگزار شد؛ گفت: در این جلسه هیات اجرایی موسس صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی استان کردستان انتخاب شدند.

وی صندوق زنان روستایی استان کردستان را نخستین نمونه صندوق استانی در این زمینه در کشور  معرفی کرد و افزود: با توجه به مرزی بودن استان کردستان، تقویت وضعیت اقتصادی زنان روستایی که منجر به حفظ روستاها و جلوگیری از کوچ به شهرها خواهد، ضرورت دارد.

نظری گوران در قدم نخست تقویت صندوق های خرد اعتباری در سطح استان را عاملی برای تشکیل و تداوم فعالیت های حمایتی صندوق زنان روستایی استان عنوان کرد و گفت: در وهله بعد سرمایه گذاری دولت در صندوق زنان موجب ایجاد منابع پایدار برای حمایت از اشتغال زنان روستایی خواهد شد.

حجت الله کوشا، مدیر ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان نیز گفت: طرح تاسیس این صندوق تا سقف 20 میلیارد ریال با تناسب 49 درصدی سهم دولت و 51 درصدی سهم بهره برداران بخش کشاورزی  تهیه و تدوین شده است.

وی افزود: تشکیل صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی استان کردستان منشا سرمایه گذاری پایدار و سودآور و تقویت اقتصاد خانواده ها خواهد شد.

در پایان مقرر شد تا در گام نخست صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی استان کردستان با مبلغ 4 میلیارد ریال تشکیل شود و مجمع عمومی موسس آن حداکثر تا پایان آبان ماه برپا گردد. 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی