افزایش 25 میلیارد ریالی سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان قم

در جلسه هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان قم، افزایش سرمایه صندوق مورد تایید قرار گرفت و سرمایه این صندوق به بیش از 24 میلیارد و 923 میلیون و 750 هزار ریال افزایش یافت.

به گزارش روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی، سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان قم، به استناد تفویض اختیار حاصل از صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ بیست و چهارم آذرماه 1395  و صورت جلسه هیات مدیره در تاریخ هفتم مرداد ماه 1396 ، به میزان  24 میلیارد و 923 میلیون و 750 هزار ریال افزایش پیدا کرد.

گفتنی است؛ سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان قم، در مرحله قبل از افزایش مزبور به میزان 180 میلیارد و 218 میلیون و 751 هزار ریال بوده است . 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی