توسط صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي استان خراسان جنوبي صورت گرفت:

پرداخت بالغ بر 35 میلیارد ریال تسهیلات به سهام داران

رو تیتر توسط صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي استان خراسان جنوبي صورت گرفت:

مديرعامل صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي استان خراسان جنوبي درباره اقدامات شاخص این صندوق گفت:150 فقره تسهیلات به مبلغ 35 میلیارد 396  میلیون ریال به سهام داران این صندوق در مردادماه 96 پرداخت شده است.

هشت فقره تسهیلات قرض الحسنه جمعاً به مبلغ 18 میلیارد و 738 میلیون ريال از محل منابع داخلی صندوق؛ چهار فقره تسهیلات سرمایه در گردش جمعاً به مبلغ 6 میلیارد و 950 میلیون ريال از محل منابع داخلی صندوق و معرفی تشکل ها و بهره برداران بخش کشاورزی برای دریافت تسهیلات به بانک از محل معدل حساب صندوق به تعداد 138 فقره جمعاً به مبلغ 9 میلیارد و 708 میلیون ریال تسهیلات پرداخت شده است.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ احمد بهياري، مديرعامل صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي استان خراسان جنوبي درباره اقدامات شاخص این صندوق در مردادماه 96 گفت:هشت فقره تسهیلات قرض الحسنه جمعاً به مبلغ 18 میلیارد و 738 میلیون ريال از محل منابع داخلی صندوق؛ چهار فقره تسهیلات سرمایه در گردش جمعاً به مبلغ 6 میلیارد و 950 میلیون ريال از محل منابع داخلی صندوق و معرفی تشکل ها و بهره برداران بخش کشاورزی برای دریافت تسهیلات به بانک از محل معدل حساب صندوق به تعداد 138 فقره جمعاً به مبلغ 9 میلیارد و 708 میلیون ریال تسهیلات پرداخت شده است.

وی درباره اعتبار آبیاری تحت فشار گفت:هزینه کرد اعتبار آبیاری به تعداد هفت پرونده به مبلغ 873 میلیارد و 91 میلیون ريال و هزینه کرد اعتبارات آبیاری (امانی) به تعداد یک پرونده به مبلغ 551 میلیارد و 505 میلیون ریال بوده است.

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی