افزایش سه میلیارد ریالی سرمایه صندوق شهرستان دامغان

در جلسه هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان دامغان، افزایش سرمایه صندوق مورد تایید قرار گرفت و سرمایه این صندوق به بیش از  64 میلیارد ریال افزایش یافت.

به گزارش روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی، سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان دامغان، به استناد تفویض اختیار حاصل از صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ 14 دی ماه 1394 و صورت جلسه هیات مدیره در تاریخ 3 مردادماه 1396، به میزان 64 میلیارد و 737 میلیون و 450 هزار ریال افزایش پیدا کرد.

گفتنی است؛ سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان دامغان ، در مرحله قبل از افزایش مزبور به میزان  61 میلیارد و 999 میلیون و960هزار ریال بوده است .

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی