افزایش دو میلیارد ریالی سرمایه صندوق زنان روستایی شهرستان ارومیه

سرمایه صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی شهرستان ارومیه با افزایش دومیلیارد ریالی به مبلغ بیش از 10 میلیارد ریال رسید.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی شهرستان ارومیه، به استناد تفویض اختیار حاصل از صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و صورت جلسه هیات مدیره، به میزان 10 میلیارد و 817 میلیون و 980هزار ریال  و تعداد 38 صندوق اعتبارت خرد زنان روستایی افزایش پیدا کرد.

گفتنی است؛ سرمایه صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی شهرستان ارومیه ، در مرحله قبل از افزایش مزبور به میزان هشت میلیارد و 466 میلیون و 290 هزار ریال بوده است .

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی