افزایش دو میلیارد ریالی سرمایه صندوق شهرستان بجنورد

در جلسه هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بجنورد، افزایش سرمایه صندوق مورد تایید قرار گرفت و سرمایه این صندوق به بیش از  بیست و دو میلیارد ریال افزایش یافت.

به گزارش روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی، سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بجنورد، به استناد تفویض اختیار حاصل از صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ 10 خردادماه 1394 و صورت جلسه هیات مدیره در تاریخ 3 تیرماه 1396، به میزان بیست و دو میلیارد و 253 میلیون و 690 هزار ریال افزایش پیدا کرد.

گفتنی است؛ سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بجنورد، در مرحله قبل از افزایش مزبور به میزان  بیست میلیارد و 934 میلیون و 220  هزار ریال بوده است . 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی