افزایش 855 میلیون ریالی سرمایه صندوق زنان روستایی شهرستان درمیان

سرمایه صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی شهرستان درمیان با افزایش 855 میلیون ریالی به مبلغ بیش از دو میلیارد ریال رسید.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی شهرستان درمیان، به استناد تفویض اختیار حاصل از صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ 17 اسفندماه 95 و صورت جلسه هیات مدیره، به میزان دو میلیارد و 884 میلیون و 810 هزار ریال افزایش پیدا کرد.

گفتنی است؛ سرمایه صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی شهرستان درمیان، در مرحله قبل از افزایش مزبور به میزان دو میلیارد و 29 میلیون و 410 هزار ریال بوده است .

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی