افزایش 8 میلیارد ریالی سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خوزستان

سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خوزستان با افزایش 8 میلیارد ریالی به مبلغ بیش از 808 میلیارد ریال رسید.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خوزستان با افزایش 8 میلیارد ریالی  از مبلغ 724 میلیارد و 997 میلیون و 850 هزار ریال به مبلغ 808 میلیارد و 676 میلیون و 340 هزار ریال رسید.

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی