نمایش تعداد 
عنوان
افزایش 6 میلیارد ریالی سرمایه صندوق شهرستان شاهرود
انتصاب نماینده جدید شرکت مادر تخصصی در هیئت‌مدیره صندوق حمايت از توسعه منابع طبیعی استان فارس
انتصاب نماینده جدید شرکت مادر تخصصی در هیئت‌مدیره صندوق حمايت از توسعه منابع طبیعی استان خراسان شمالی
انتصاب نماینده جدید شرکت مادر تخصصی در هیئت‌مدیره صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان میناب
انتصاب نماینده جدید شرکت مادر تخصصی در هیئت‌مدیره صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان حاجی آباد
انتصاب نماینده جدید شرکت مادر تخصصی در هیئت‌مدیره صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان بندرعباس
انتصاب نماینده جدید شرکت مادر تخصصی در هیئت‌مدیره صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان بروجرد
انتصاب نماینده جدید شرکت مادر تخصصی در هیئت‌مدیره صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان آرادان
انتصاب نماینده جدید شرکت مادر تخصصی در هیئت‌مدیره صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان الیگودرز
انتصاب ناظر و هماهنگ‌کننده صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان یزد

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی