آغاز کشت گیاهان توسط سهام داران صندوق زنان شهرستان ارومیه

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایر شهرستان ارومیه گفت: سهام داران این صندوق کشت گیاهان دارویی به وسعت یک هکتار را از 20 اردیبهشت ماه در ارومیه آغاز کردند.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ سليمه نصيري،مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایر شهرستان ارومیه گفت: سهام داران این صندوق کشت گیاهان دارویی را با همکاری مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور و دفتر طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاوری به منظور کارآفرینی و افزایش درآمد در اردیبهشت ماه  شروع کردند. 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی